a a a

Cooperare

Proiecte

INVEsT in you: promote international traineeship programs for Armenian, Georgian and Moldovan students in Central Europe. (IN-VET)

Scopul proiectului „INVEsT in you: promote international traineeship programs for Armenian, Georgian and Moldovan students in Central Europe”, Proiect (ERASMUS-EDU-2023-CB-VET) constă în sporirea cooperării între actorii din domeniul învățământului profesional tehnic (ÎPT) din UE și regiunile non europene pentru a debloca posibilitățile de învățare neexploatate pentru profesori și oportunitățile antreprenoriale pentru studenții din 3 țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Georgia și Moldova.

Obiectivele proiectului sunt axate pe consolidarea și dezvoltarea abilităților profesionale ale elevilor din ÎPT aparținând grupurilor dezavantajate din țările Parteneriatului Estic, prin intermediul diferitor programe și stagii oferite de către partenerii proiectului.

Elevii, vor beneficia de diferite traininguri de orientare profesională organizate la nivel național  și internațional pe parcursul cărora alături de elevii din ÎPT din Armenia și Georgia își vor spori gradul de conștientizare a competențelor și a conceptului de antreprenoriat.

Totodată, pe parcursul derulării proiectului, elevii din cadrul ÎPT vor avea posibilitatea de a realiza diferite stagii de practică, peste hotarele țării în cadrul diferitor companii din sectorul privat (România, Slovacia, Ungaria). Pe parcursul acestor stagii elevii vor avea oportunitatea să-și dezvolte într-un cadru internațional și intercultural atât cunoștințele teoretice cât și cele practice formate pe parcurs.

Prin intermediul activităților planificate (seminare, activități ce implică schimb de experiență) cadrele didactice antrenate în cadrul proiectului își vor dezvolta și consolida competențele necesare ce țin de pregătirea elevilor pentru programe și mobilități internaționale, precum și organizarea diferitor evenimente (ideathon) la nivel național și internațional în scopul dezvoltării competențelor antreprenoriale ale elevilor din cadrul ÎPT din Republica Moldova.

Proiectul IN-VET este coordonat de către Startup Szeged - Ungaria, în cooperare cu partenerii Ignis plus - Slovacia, Asociația Dezvoltă-mă-Develop Me – România, ANACEC – Moldova, Skills Agency – Georgia, Youth Cooperation Centre of Dilijan NGO - Armenia

Perioada de implementare a proiectului INVEsT in you: promote international traineeship programs for Armenian, Georgian and Moldovan students in Central Europe. (IN-VET) este cuprinsă în intervalul de timp 01.01.2024 – 31.12.2025.

Îmbunătățirea calității educației și formării în Europa de Sud-Est – EQET SEE

Proiectul EQET SEE, finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare, a fost aprobat în octombrie 2022 cu o durată trei ani. Scopul proiectului este de a contribui la reducerea șomajului în rândul tinerilor în Europa de Sud-Est prin sprijinirea dezvoltării unor sisteme de educație și formare orientate spre piața muncii, incluzive social și de înaltă calitate în regiune.

Proiectul se va axa pe sporirea relevanței învățământului profesional tehnic pentru piața muncii și pe îmbunătățirea asigurării calității (aspecte ale evaluării externe a instituțiilor). EQET SEE este coordonat de Secretariatul ERI SEE în calitate de partener principal, în cooperare cu partenerii locali European Training Foundation (ETF) și WB6 CIF, și partenerii strategici Agency for Education and Internationalisation (OeAD) și Standing International Conference of Inspectorates (SICI). La nivel de implementare, partenerii proiectului sunt agenții în domeniul învățământului profesional tehnic, camere de comerț și agenții de calificare din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord și Serbia) și agenții de asigurare a calității din Balcanii de Vest și Republica Moldova (ANACEC în calitate de partener în proiect).

Obiectivele principale ale proiectului constau în:

 • elaborarea standardelor ocupaționale și a calificărilor orientate spre piața muncii la nivel regional și a unor programe ÎPT care să includă învățarea la locul de muncă;
 • asigurarea calității în ÎPT prin dezvoltarea de măsuri și materiale de sprijin;
 • suport pentru entități de asigurare externă a calității și a culturii calității prin revizuirea metodologiilor de asigurare a calității (evaluare externă), a instrumentelor însoțitoare;
 • suport în asigurarea internă a calității pentru agențiile de asigurare a calității înseși prin standarde regionale de calitate, proceduri și traininguri.

Pentru mai multe informații cu privire la proiectul EQET SEE, accesați https://www.erisee.org/a-new-regional-project-eqet-see-started/

Platforma on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice din Republica Moldova

Proiectul „Platforma on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice din Republica Moldova”, cod - 21.70105.39ȘD, are o durată de doi ani (2021-2022), și este coordonat de dr. hab., conf. cercetător Vitalie Minciună, șef Secția evaluare organizații de cercetare și inovare, ANACEC.

Rezumatul proiectului

Manifestările științifice se numără printre principalele forme de diseminare a rezultatelor științifice către comunitatea științifică, domeniu educațional și sfera de producere. Implicarea în organizarea și desfășurarea acestor evenimente este contorizată și punctată în cadrul proceselor de evaluare a organizațiilor și de atestare a cadrelor științifice și științifico-didactice.

Pentru a standardiza această activitate, Agenția Națională de Asigurare a Calități în Educație și Cercetare (ANACEC) a elaborat și pus în aplicare Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice, conform căruia se prevede elaborarea anuală a două registre: Registrul naţional al manifestărilor ştiinţifice planificate și Registrul materialelor publicate în baza manifestărilor ştiinţifice organizate.

Este foarte dificil de a monitoriza și valida aceste activități, de a asigura interoperabilitatea datelor din aceste două registre, de a contrapune intențiile și realizările în cadru a sute de evenimente organizate pe parcursul unui an (pentru anul 2021 au fost înregistrate cca 500 de evenimente științifice de la peste 60 de instituții de cercetare-inovare și de învățământ superior), de a verifica corespunderea evenimentului organizat celui declarat inițial, de a preciza tipul manifestării desfășurate prin prisma criteriilor de clasificare a evenimentelor. Toate aceste proceduri s-ar simplifica semnificativ prin aplicarea unor metode automatizate de depunere, raportare, verificare, clasificare a evenimentelor inițiate și realizate.

În contextul celor expuse se impune realizarea unor acțiuni (obiective) după cum urmează:

 1. Elaborarea platformei on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice;
 2. Aprecierea fezabilității platformei;
 3. Elaborarea Registrului electronic naţional al manifestărilor ştiinţifice planificate pentru anul 2022;
 4. Generarea Registrului materialelor publicate în baza manifestărilor ştiinţifice organizate în anul 2022 (în timp real)

Realizarea acestor obiective ar contribui la creșterea vizibilității și calității evenimentelor științifice organizate în țară prin monitorizarea respectării standardelor normative stabilite și facilitarea procedurilor de evaluare on-line și clasificare a evenimentelor în scopul cuantificării lor în procesul evaluării organizațiilor și atestării cadrelor științifice și științifico-didactice.

Echipa proiectului

 1. Minciună Vitalie, dr. hab., conf. cercet.
 2. Cazacu Elena
 3. Cernăuțeanu Victor, dr.
 4. Chiciuc Andrei, dr., conf. univ.
 5. Cojocaru Igor, dr
 6. Cuciureanu Gheorghe, dr. hab., conf. cercet.
 7. Cujba Rodica
 8. Guzun Mihail, dr.
 9. Munteanu Ruslan
 10. Piscenco Marina, dr.
 11. Țurcan Andrei
 12. Țurcan Nelly, dr. hab, prof.univ.
 13. Ungureanu Elena, . hab., conf. cercet.
 14. Vrabie Valeria, dr., conf. cercet.

Etapele de realizare a proiectului

Etapa I. Elaborarea platformei on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice.

Elaborarea unei platforme pentru evidența și monitorizarea evenimentelor științifice, cu date interoperabile cu cele preluate pe alte compartimente ale Instrumentului Bibliometric Național (pagina organizației, pagina autorului).

Etapa II. Aprecierea fezabilității platformei.

Estimarea fezabilității platformei.

Etapa III. Elaborarea Registrului naţional al manifestărilor ştiinţifice planificate pentru anul 2022.

Elaborarea Registrului evenimentelor pentru anul următor utilizând deja platforma elaborată.

Etapa IV. Generarea Registrului materialelor publicate în baza manifestărilor ştiinţifice organizate în anul 2022 (în timp real).

Generarea operativă a informației actualizate privind evenimentele organizate în anul de referință (situația reală la momentul accesării).

 

Pentru mai multe informații cu privire la proiect, accesați https://idsi.md/proiect-platforma-raportare-evenimente

 

Îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior din Moldova (QFORTE)

DESPRE PROIECTUL QFORTE
Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
TITLU PROIECTULUI: Îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior din Moldova
NUMĂR DE REFERINȚĂ: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
ACRONIM: QFORTE
TIPUL PROIECTULUI: Proiect național/structural
BUGET TOTAL: 992.363,00 EUR
PERIOADA PROIECTULUI: 15/11/2020 – 14/11/2023 (36 luni)
INSTITUȚIE COORDONATOARE: Universitatea de Stat din Moldova
COORDONATOR DE PROIECT: Nadejda VELIȘCO  qforte.project@usm.md
COORDONATOR INSTITUȚIONAL: Andrei Chiciuc
SITE-UL OFFICIAL al proiectului QFORTE: https://qforte.usm.md/

REZUMATUL PROIECTULUI QFORTE:
Calitatea educației europene și, în special a învățământului superior, a fost identificată ca unul dintre factorii cheie, care vor permite Europei să reușească într-o concurență globală. În 2003, la Berlin, miniștrii învățământului superior au declarat că responsabilitatea principală pentru asigurarea calității revine instituțiilor de învățământ superior. Mai mult, au fost dezvoltate diverse politici și directive de acțiune pentru îmbunătățirea calității; printre alte inițiative, au fost revizuite structurile europene de recunoaștere a diplomelor, a fost încurajată mobilitatea studenților și a profesorilor, este promovată transparența și comparabilitatea calificărilor.
Îmbunătățirea calității predării și învățării a fost în centrul reformelor procesului Bologna și continuă să fie de o importanță crucială pentru punerea în aplicare ulterioară a acestor reforme. Creșterea interesului pentru clasamente, precum și protestele recente ale studenților ilustrează în continuare necesitatea pentru universități de a relua angajamentul continuu de îmbunătățire a calității predării și învățării.
Asigurarea calității este domeniul cheie de activitate ale proiectului QFORTE. Se va încerca să se asigure luarea în considerare a opiniilor sectorului universitar în cadrul discuțiilor de politici la nivel național privind asigurarea internă și externă a calității. De asemenea, își va sprijini membrii în dezvoltarea sistemelor interne de asigurare a calității și își propune să promoveze cultura instituțională de calitate.
Grupurile țintă/cheie ale proiectului sunt reprezentanții ministerelor responsabile de învățământul superior; reprezentanți ai Agențiilor pentru Asigurarea Calității, promotori Bologna la nivel național, șefi și manageri superiori ai universităților. Grupurile țintă secundare sunt directorii departamentelor de asigurare a calității, coordonatorii Bologna din instituțiile de învățământ superior și personalul operațional de asigurare a calității.

OBIECTIV GENERAL:
Să contribuie la integrarea Republicii Moldova în SEÎS (Spațiul European de Învățământ Superior) / EHEA(European Higher Education Area) prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior.

OBIECTIVE SPECIFICE:
OB1: Promovarea și consolidarea culturii asigurării calității în Republica Moldova și constituirea unui consens național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în noiembrie 2023.
OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova până în noiembrie 2023.
OB3: Îmbunătățirea managementului asigurării calității al instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova prin acreditare instituțională internațională până în noiembrie 2023.
OB4: Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor de învățământ superior (IÎS) din Republica Moldova pentru implementarea eficientă a reformei asigurării calității  până în noiembrie 2023.

SEMINAR “INSTITUTIONAL EXTERNAL EVALUATION: REALITIES AND PERSPECTIVES” 5 th December 2023, Chisinau

Link to the webinar recording 

The opinion of evaluated institutions and evaluation experts vs. the external evaluation process carried out by ANACEC_Andrei Chiciuc_ANACEC

The opinions of ENQA vs The external quality evaluation methodology applied by ANACEC_Elena Petrov_ANACEC

Propuneri de modificare a Metodologiei de evaluare externă a calității aplicată de ANACEC_Felicia Banu_ANACEC

Overview of Higher Education Quality Assurance in the Republic of Moldova State of play on institutional accreditation_Lilia Parhomneco_MEC

The experience of institutional evaluation carried out by ARACIS_Petru Todos_UTM

Evaluarea externă instituțională ASEM: provocări și lecții_Angela Casian_ASEM

Evaluarea externă: provocări, importanță și lecții învățate_Dandara Otilia_USM

Acreditarea instituțională: realități și perspective_Valeriana Petcu_USC

Acreditarea instituțională a AMTAP_Victoria Melnic_AMTAP

Experiența în calitate de student evaluator ANACEC în cadrul evaluării instituționale a USARB_Doina Secu_student expert ANACEC

Evaluarea externă instituțională provocări și experiențe_Georgeta Stepanov_USM

Experiența USARB în procesul de evaluare externă­_Lidia Padureac_USARB

German experiences in institutional evaluation Standards and criteria_Jan Philipp Engelmann_CEENQA

 

 

Proiect în cadrul programului Erasmus+ “Sprijinirea agențiilor europene de asigurare a calității în îndeplinirea ESG (SEQA-ESG)”, coordonat de ENQA

Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG) este un proiect în cadrul programului Erasmus+, coordonat de ENQA, și o oportunitate extraordinară pentru ANACEC, în calitate de partener, de realizare a unuia dintre obiectivele sale majore, și anume aderarea la ENQA în calitate de membru cu drepturi depline. Durata proiectului este de 24 de luni (1 mai 2020 – 30 aprilie 2022), având ca obiectiv de bază susținerea agențiilor de asigurare a calității și a autorităților naționale din șase țări (Albania, Republica Cehă, Malta, Moldova, Muntenegru și Slovacia) în crearea unui sistem de asigurare a calității în conformitate cu ESG 2015 (European Standards and Guidelines).

Plan național de acțiuni privind asigurarea calității învățământului superior din Republica Moldova pentru perioada 2021-2023

Plan de acțiune pentru evaluarea externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Evaluarea calității în învățământul superior: realitățile Republicii Moldova

Report Stakeholder involvement

Experții evaluărilor colegiale

Mobilitatea la AQAS în cadrul proiectului SEQA-ESG

Compliance with ESG 3.1 (example from Moldova)

Mobility Report ANACEC-AQAS
 

Informații adiționale privind activitățile proiectului pot fi consultate aici

 

 

Proiect în cadrul programului Erasmus+ “Implicarea eficientă a părților interesate în activități externe de asigurare a calității (ESQA)”

Proiectul Implicarea eficient a părților interesate în activitățile externe de asigurare a calității (ESQA), în cadrul Programului ERASMUS +, se desfășoară pe o perioadă de 2 ani (2019 - 2020), este coordonat de Ministerul Educației și Cercetării din România și este implementat în parteneriat cu Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), precum și cu agențiile de asigurare a calității din Bulgaria, Danemarca, Franța și Moldova, dar și cu Organizația Europeană a Studenților (ESU), Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) și Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior (EURASHE).

Obiectivul principal este de a identifica modalități de aprofundare și de a face mai eficientă implicarea părților interesate în procesul de asigurare a calității, la nivelul țărilor membre ale Spațiului European al Învățământului Superior, în conformitate cu prevederile standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în învățământul superior (ESG 2015).

Informații adiționale privind activitățile proiectului pot fi consultate aici.

 1. Șablonul completat pentru a descrie starea și a reflecta asupra implicării părților interesate în dialog și în activități externe de asigurare a calității
 2. Study on stakeholder involvement in external quality assurance
 3. Ghid pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității
 4. Analiza necesităților de schimbare la nivelul Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare
 5. Planul de acțiuni pentru implicarea efectivă a părților interesate în activitățile de asigurare a calității desfășurate de Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare

Proiect de Twinning „Sporirea calității și eficienței învățământului profesional tehnic din Republica Moldova”

Principalul obiectiv al Proiectului de Twinning al Uniunii Europene “Sporirea calității și eficienței învățământului profesional tehnic din Republica Moldova” constă în acordarea suportului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și factorilor de decizie din domeniul învățământului profesional tehnic (ÎPT) din Republica Moldova în implementarea Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020, prin consolidarea capacităților instituțiilor cheie responsabile de asigurarea calității.

Unul dintre beneficiarii acestui proiect este Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare care a beneficiat de asistență din partea experților internaționali din domeniu. Pe parcursul mai multor ședințe de lucru, experții europeni și-au împărtășit experiența în domeniul ÎPT și au venit cu recomandări ce țin de îmbunătățirea procesului educațional, asigurarea externă a calității și cerințele existente la nivel european pe această dimensiune.

De asemenea, au fost realizate, preponderent în formă de seminare, activități de consolidare a capacităților angajaților ANACEC, analiza privind nivelul de racordare și conformitate cu standardele europene (ex. ESG, EQAVET) pentru ÎPT și învățarea pe tot parcursul vieții, precum și analiza metodologiei curente de evaluare externă a calității în ÎPT din RM în conformitate cu cerințele Procesului de la Copenhaga; activități de “observare a procesului de lucru” pentru angajații și experții ANACEC în cadrul instituțiilor similare din țările membre ale proiectului, responsabile de asigurarea calității în vederea preluării și implementării bunelor practici europene.

Perioada de implementare a Proiectului Twinning „Consolidarea capacităților și a eficacității sistemului de învățământ profesional tehnic” este cuprinsă în intervalul de timp 01.03.2019 – 28.02.2021, costul total al acestuia fiind de 1,3 mln euro.

Mai multe informații găsiți aici.