a a a

Cooperare

Parteneri

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este membru al următoarelor structuri internaționale:

 1. ENQA, Asociația Europeană a Agențiilor pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - membru afiliat;
 2. SICI, Conferința Internațională Permanentă a Inspectoratelor - membru cu drepturi depline;
 3. CEENQA, Reţeaua Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din Europa Centrală și de Est - membru cu drepturi depline;

Internaționali

Agenția pentru Asigurarea Calității prin Acreditarea Programelor de Studii (AQAS)

Pe data de 20 mai 2016, ANACEC (anterior Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP)) a semnat un acord de cooperare în domeniul evaluării calității și acreditării în învățământul superior cu AQAS - Agenția Germană pentru Asigurarea Calității prin Acreditarea Programelor de Studii). Acordul de cooperare are drept scop stabilirea și dezvoltarea unei colaborări intense între aceste două Agenții prin schimb de experienţă și informații din domeniul asigurării calității, transferul de bune practici ale AQAS și promovarea ANACEC în structurile de asigurare a calității ale Uniunii Europene. De asemenea, acordul prevede participarea în  proiecte și evenimente comune, implicarea experților AQAS la evaluările externe organizate de către ANACEC, precum și orice alte activități care sunt conforme cu statutul celor două Agenții și au ca scop asigurarea calității în învățământ.

 

 

 

 

Agenția Națională de Acreditare a Federației Ruse (ФГЬУ Росаккредагентство)

Parteneriatul dintre ANACEC și Agenția Națională de Acreditare a Federației Ruse s-a oficializat prin semnarea, la data de 27 septembrie 2016, a Acordului de colaborare și suport reciproc în promovarea culturii calității în sistemele educaționale din Republica Moldova și Rusia. Acordul de colaborarea prevede fortificarea eforturilor comune în procesul de asigurare a calității în învățămîntul superior, dezvoltarea unei colaborări intense prin schimbul de experiență și informații utile, participarea la evenimente comune, precum și alte activități care sunt conforme cu statutul celor două agenții și au ca scop asigurarea calității în educație.

 

Agenția Estoniană de Asigurare a Calității pentru Învățământul Superior și Profesional Tehnic (EKKA)

Acordul de cooperare între ANACEC (ANACIP) a fost semnat în toamna anului 2016. Având misiuni și obiective instituționale comparabile în domeniul asigurării calității în sectorul învățământului superior și profesional tehnic, ambele părți și-au propus să stabilească o relație mai strânsă ca parteneri egali în domeniul evaluării  externe a  calității în sectoarele menționate.. Astfel, părțile au convenit să contribuie la îmbunătățirea înțelegerii reciproce în ceea ce privește sistemele naționale de asigurare a calității în învățământul superior și profesional tehnic, să ofere sprijin relevant pentru îmbunătățirea cadrului regulator și a politicii de asigurare a calității; să colaboreze în activități comune de asigurare a calității; să disemineze experiența și bunele practici în domeniu; să realizeze cu regularitate   schimb de informații, expertiză, opinii și publicații; să implice experți evaluatori și alți specialiști în activități de evaluare și asigurare a calității etc.

 

Agenția Independentă de Acreditare și Rating (IAAR), Kazahstan

13 noiembrie 2017

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)

În 2018, ANACEC și ARACIS au semnat un acord de parteneriat cu scopul de a promova învățământul superior de calitate din România și din Republica Moldova pe plan internațional, de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniul educației și cercetării în cele două state, inclusiv prin  aplicarea prevederilor Standardelor și Liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior - ESG, ediția  2015. Activitățile de cooperare se concentrează pe  următoarele direcții:

 • Asigurarea accesului la informațiile de interes public despre calitatea învățământului superior la nivel interstatal și internațional.
 • Diseminarea experiențelor și a bunelor practici  atestate în procesul de  evaluare externă a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior din cele două state.
 • Desemnarea experților evaluatori  pentru implicarea acestora în activități de evaluare externă a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior din statul partener.
 • Participarea, în comun, la proiecte interne și/sau internaționale în domeniul asigurării calității învățământului superior, finanțate la nivel național sau de către alte instituții/organizații europene sau internaționale.
 • Organizarea, în parteneriat, a activităților în domeniul asigurării calității, în particular conferințe, forumuri, ateliere de lucru, dezbateri, întâlniri informale etc.
 • Acordarea sprijinului reciproc în aderarea la organizații sau rețele internaționale ale agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior.
 • Elaborarea și publicarea rezultatelor activităților de evaluare externă din cele două state în studii și sinteze comune.

Agenția independentă de asigurare a calității, Kazahstan (IQAA)

La 25 aprilie 2019 la Tallinn a fost semnat un acord de parteneriat cu Agenția Independentă de Asigurare a Calității în Educație (IQAA) din Kazahstan, în domeniul asigurării calității în învățământul superior și profesional tehnic. Obiectivul principal al acordului constă în promovarea activă de către agențiile partenere a aplicării la nivel de învățământ superior a prevederilor din Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG, ediția 2015) , iar la nivel de învățământ profesional tehnic al principiilor Procesului Torino. În baza acordului semnat, partenerii și-au propus să dezvolte și să realizeze activități comune, schimb de experți și bune practici. IQAA, în calitatea sa de membru cu drepturi depline al ENQA, și-a declarat deschiderea să ne ghideze în procesul de pregătire pentru evaluarea externă de către ENQA.

 

 

Inspectoratul Școlar, București

În cadrul vizitei de studii cu tema Schimb de bune practici în domeniul asigurării calității în învățământul preuniversitar în școlile din România și Republica Moldova, realizate de către angajații Agenției la Inspectoratul Școlar al Municipiului București (IȘMB), au fost identificate și discutate perspective de colaborare. În consecință, în data de 11 octombrie 2019, în scopul colaborării și al schimbului de experiență în domeniul evaluării externe la nivel de instituții de învățământ general și asigurarea calității în educație, a fost inițiat un parteneriat durabil cu Inspectoratul Școlar din Municipiul București prin semnarea unui Acord de colaborare între ANACEC și IȘMB.

 

 

Centrul de evaluare a învățământului din Finlanda (FINEEC)

La 13 decembrie 2019 ANACEC a semnat un acord de cooperare cu Centrul de evaluare a învățământului din Finlanda – FINEEC. Acordul prevede acțiuni de fortificare a colaborării bilaterale pe dimensiunea asigurării calității studiilor. Obiectivul general al acordului de cooperare vizează dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul evaluării și asigurării   calității în învățământul general, învățământul profesional tehnic, învățământul superior și de formare continuă; dezvoltarea culturii calității; promovarea educației de calitate în Finlanda și în Republica Moldova pentru a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale de calitate în domeniu, precum și un schimb continuu de experiență între cele două entități partenere.

 

Centrul eurasiatic pentru acreditare și asigurarea calității în învățământul superior și asistența medicală din Republica Kazahstan

Memorandumul de înțelegere între ANACEC și ECAQA, semnat la 18 martie 2020, vizează recunoașterea importanței evaluării externe și a acreditării în dezvoltarea învățământului superior, în particular a educației medicale și a altor profesii de asistență medicală, dorindu-se consolidarea și extinderea cooperării și asistenței reciproce în furnizarea învățământului superior în țările partenere  bazându-se pe principiul egalității și al beneficiului reciproc. Părțile au convenit să stabilească și să dezvolte cooperarea în domeniul evaluării și acreditării în învățământul superior, inclusiv a educației în domeniul profesiilor medicale. Memorandumul stabilește domeniile de cooperare pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor comune, evenimentelor și a altor forme de cooperare în scopul obținerii unor rezultate eficiente.

Asociația de Certificare “Registrul Rus” din Federația Rusă

Acordul de cooperare între ANACEC și Asociația de Certificare “Registrul Rus” a fost semnat la 25 martie 2020. Acest Acord are drept scop dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul evaluării și asigurării calității educației, dezvoltarea culturii calității și schimbul de experiență în sfera învățământului la nivel global, creșterea nivelului de deschidere (transparență) pentru părțile interesate din aria globală a învățământului superior și a organizațiilor internaționale în domeniul evaluării calității educației, participarea în proiecte comune, promovarea oportunităților existente de recunoaștere reciprocă a calității studiilor, dezvoltarea mecanismelor de acreditare a programelor de studii comune desfășurate împreună cu universitățile partenere, organizarea evenimentelor comune (seminare, conferințe, mese rotunde etc.).

 

Naționali

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Pe data de 1 martie 2016, IP „Institutul Național de Standardizare” și ANACIP au semnat o Convenție, care va constitui cadrul juridic de bază în relațiile dintre Părți privind colaborarea în vederea promovării activității de standardizare în rândul studenților și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate din Republica Moldova. Obiectul Convenției îl reprezintă stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos, în scopul formării specialiștilor de înaltă calitate, cu competențe racordate la cerințele pieței muncii și a economiei contemporane bazate pe cunoaștere.

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

La 24 octombrie 2017, a fost încheiat un acord de colaborare între Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățămîntul Profesional (ANACIP) și Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM). Obiectivele colaborării  se axează pe susținerea și dezvoltarea sistemului de învățământ din țara noastră, precum și implementarea învățământului profesional tehnic prin sistemul dual. În cadrul acordului, se urmărește stabilirea unei colaborări durabile şi de succes între ambele instituții, bazată pe principii de paritate, în susţinerea și buna desfăşurare a sectorului educaţiei tehnice, consolidării reformelor demarate în învățământul tehnic şi asigurării procesului de modernizare continuă a sistemului respectiv, .accelerarea implementării modelului dual de educație profesională în domeniile sectoarelor prioritare, prevăzute în strategiile naționale.
Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului Acord, ANACIP şi CCI RM vor crea un grup de iniţiativă care va identifica sursele și soluțiile de realizare ale acestora, implementarea şi monitorizarea în comun a activităților, precum şi alte cazuri în contextul aceleiaşi idei, cu acordul ambelor instituții.

 

 

 

Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP)

Pe data de 23 mai 2018, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a semnat o convenție de parteneriat cu Inspectoratul Național de Patrulare, în vederea promovării activităţilor de asigurare şi dezvoltare a calităţii în procesul de instruire a conducătorilor de autovehicule, dar şi în vederea realizării obiectivelor Strategiei naţionale pentru siguranța rutieră, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1214 din 27.12.2010.
Obiectul Convenţiei îl reprezintă stabilirea parteneriatului în scopul formării conducătorilor de autovehicule de înaltă calitate în conformitate cu standardele educaţionale, cu competenţe racordate la cerinţele regulamentare privind siguranţa în traficul rutier, precum şi  necesitățile pieţei muncii în specialişti calificaţi.
Colaborarea  între cele două entități se realizează prin:

 • schimb de informații, cunoștințe și experiențe privind standardele naţionale şi europene de asigurare a calităţii în domeniul pregătirii conducătorilor de autovehicule; 
 • participarea în misiuni de evaluare externă a calităţii programelor de instruire a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile şi subcategoriile oferite de unităţile de instruire auto;
 • inițierea și realizarea  proiectelor comune  pentru promovarea şi implementarea standardelor de calitate a instruirii în rândul unităţilor de instruire auto; 
 • formarea și consolidarea competenţelor experţilor evaluatori ai ANACEC implicați în procesul de evaluare externă a calităţii programelor de instruire a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile şi subcategoriile.

 

 

 

Antena Agenției Universitare a Francofoniei la Chișinău (AUF)

Acordul de cooperare semnat între ANACEC și AUF în toamna anului 2018 are scopul de a contribui la dezvoltarea și promovarea culturii calității orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniul învățământului superior și în cercetare, precum și de a consolida cultura francofonă în mediul universitar din Republica Moldova. Părțile au convenit să promoveze activ aplicarea prevederilor Standardelor și Liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior - ESG, ediția 2015, în învățământul superior din Republica Moldova. Activitățile de cooperare se vor concentra pe următoarele domenii/direcții:

 • Promovarea internaționalizării studiilor universitare din Republica Moldova prin intermediul mobilităților academice și de cercetare.
 • Încurajarea parteneriatelor între universitățile din comunitatea francofonă prin programe comune de cooperare în domeniile educației, culturii și cercetării. 
 • Diseminarea experiențelor și bunelor practici în evaluarea externă a calității educației din statele francofone în învățământul superior din Republica Moldova.
 • Participarea la proiecte comune în domeniul asigurării calității educației, finanțate la nivel național sau de către alte instituții/organizații europene sau internaționale.
 • Realizarea de proiecte comune în domeniul asigurării calității învățământului superior.
 • Organizarea, în comun, a activităților (ex.: conferințe, ateliere de lucru, întâlniri informale, schimb de publicații etc.) în domeniul asigurării calității.

Fundația Pestalozzi

La 27 septembrie 2019, între ANACEC și Reprezentanța în Republica Moldova a Fundației Elvețiene pentru Copii „Pestalozzi”, a fost semnat Acordul de parteneriat „Alternative viabile de modernizare și adaptare a învățământului general din Moldova contextului european contemporan în educație”. Printre obiectivele de bază ale colaborării bilaterale se regăsesc:

 • Stimularea implementării modelelor educaționale performanțe. 
 • Formarea abilităților de autoevaluare/ evaluare pentru toți actorii implicați în pilotarea Metodologiilor de evaluare externă în învățământul general.
 • Consolidarea capacității angajaților Direcției Evaluare în Învățământul General a ANACEC privind organizarea și coordonarea procesului de evaluare externă.
 • Promovarea în cadrul procesului de evaluare externă a drepturilor copilului și a competențelor interculturale în rândul cadrelor de conducere din învățământul general.

CCF Moldova

La 11 noiembrie 2019, a fost semnat un acord de parteneriat între ANACEC și Asociaţia Obștească CCF/ HHC Moldova – Copil, Comunitate, Familie (CCF Moldova). Acordul a fost încheiat în scopul coordonării acțiunilor pe perioada pilotării Indexului Incluziunii, ca instrument de dezvoltare a procesului de învățare și participare în 14 instituții de învățământ din raioanele Strășeni și Sîngerei, acțiuni ce au fost realizate în cadrul proiectului “Puternici prin diversitate – aplicarea Indexului Incluziunii”.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

23 septembrie 2020