a a a

Despre

Instituită de Guvernul Republicii Moldova prin HG nr. 201 din 28.02.2018, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu personalitate juridică de drept public, responsabilă de asigurarea calității în domeniul educației și cercetării. În domeniile sale de activitate, Agenția colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, precum și cu organismele internaționale.

Agenția urmărește scopul de asigurare a calității serviciilor prestate de către instituțiile din domeniul educației și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerințelor societății și pieței muncii în formarea cadrelor competente. Agenția stimulează creșterea nivelului de responsabilitate a instituțiilor din domeniile educației și cercetării față de calitatea serviciilor prestate.

Atribuțiile Agenției:

 • asigurarea calității în învățământul general;
 • asigurarea calității în învățământul profesional tehnic;
 • asigurarea calității în învățământul superior;
 • evaluarea programelor de formare profesională continuă;
 • evaluarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării;
 • evaluarea personalului științific și științifico-didactic.

Agenția este investită cu următoarele drepturi:

 • să contribuie la perfecționarea cadrului normativ în domeniile sale de competență;
 • să solicite şi să recepţioneze în modul stabilit de cadrul normativ, de la autorităţile publice centrale şi locale - informaţii care se referă la domeniile sale de competență, necesare pentru exercitarea atribuțiilor proprii; 
 • să înființeze consilii, comisii, grupuri de experți și alte platforme consultative pentru exercitarea atribuțiilor stabilite;
 • să elaboreze și să participe la proiecte naționale și internaționale;
 • să aplice pentru calitatea de membru al diferitor organizații internaționale de specialitate;
 • să colaboreze cu agenții similare din alte țări pentru dezvoltarea și aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătățire a calității programelor de formare profesională;
 • să încheie, în modul stabilit de cadrul normativ, contracte de achiziții publice; 
 • să antreneze evaluatorii în domeniile sale de competență;
 • să delege experți evaluatori în cadrul misiunilor de evaluare externă a calității;
 • să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicată de experții evaluatori;
 • să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile din domeniile sale de activitate.

Program de lucru de luni până vineri între orele 08.00 – 17.00.