a a a

Banner students

Învățământ superior

FAQ

 1. Care este componența dosarului de evaluare externă a calităţii?
  Dosarul de evaluare externă a calității, depus la Agenție pe suport de hârtie și în format electronic cuprinde următoarele componente: 
 • Cererea de inițiere a procedurii de evaluare externă, avizată de către conducerea instituţiei de învățămînt/consorţiului/parteneriatului/filialei sau cererea depusă de către fondator/Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 
 • Copia certificatului de înregistrare a instituției/instituțiilor de învățământ; 
 • Copia autorizării de funcționare provizorie a instituției de învățământ (în cazul cererii de acreditare); 
 • Copia autorizației sanitare de funcționare;
 • Copia avizului de apărare împotriva incendiilor şi de stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activităţi;
 • Raportul de autoevaluare (pe suport de hârtie și în format electronic) și anexele la Raportul de autoevaluare (în format electronic),
 • Planul de învăţământ al programului de studii, elaborat, aprobat și avizat conform cerinţelor Planului-cadru în vigoare pentru nivelul și ciclul de studii respectiv (în cazul cererii de evaluare a programelor de studii).

     2. Care sunt cerințele generale față de Raportul de autoevaluare?
Raportul de autoevaluare se prezintă la Direcție de specialitate a  Agenției pe suport de hârtie și în format electronic.  Raportul reprezintă rezultatul evaluării interne a calității realizat de către instituția de învățământ în mod independent, în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (HG nr. 616 din 2016, cu modificările ulterioare). Raportul de autoevaluare este elaborat în conformitate cu cerinţele expuse în Ghidul de evaluare externă a calităţii.  Perioada de referință pentru elaborarea Raportului de autoevaluare cuprinde ultimii 5 ani de activitate a instituției/programului de studii evaluat.  În cazul primei evaluări externe a calității în vederea acreditării, perioada de referință se calculează de la data obținerii autorizării de funcționare provizorie până la data evaluării solicitate, dar nu mai mult de 5 ani.  În cazul evaluării externe a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie a unui nou program de studii/unei noi instituții de învățământ, în Raportul de autoevaluare nu vor fi reflectați indicatorii de performanță referitori la analiza finalităților programelor de studii indicați în Ghidul de evaluare externă a calităţii. 

3. În care cazuri este necesară și posibilă inițierea procedurii de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii/instituțiilor de învățământ superior?
Autorizarea de funcționare provizorie a instituțiilor de învățământ superior este necesară în următoarele cazuri:

 • crearea unei noi instituții de învățământ;
 • modificarea formei de organizare a instituției de învățământ.

 Autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii este necesară în cazul  inițierii unui nou program de studii. 

Inițierea procedurii de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de studii și/sau instituțiilor de învățământ este necesară în următoarele cazuri:

 • instituția de învățământ solicită inițierea unui nou program de studii la ciclul I - licenţă, care este înscris în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învățămînt superior; 
 • instituția de învățământ are programe de studii autorizate/acreditate/reacreditate la ciclul I - licenţă, în domeniul în care solicită obținerea autorizării de funcționare provizorie a programului de studii la ciclul II - master; 
 • instituția de învățământ are programe de studii autorizate/acreditate/reacreditate la ciclul I - licenţă,  la ciclul II - master în domeniul în care solicită obținerea autorizării programului de studii la ciclul III -  doctorat; 
 •  instituția de învățământ este interesată în iniţierea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ şi de furnizarea serviciilor educaţionale.

4. În care cazuri este necesară și posibilă inițierea procedurii de evaluare externă a calității în vederea acreditării programelor de studii/instituțiilor de învățământ superior?
Acreditarea unui program de studii și/sau a unei instituții de învăţământ se solicită la expirarea autorizării de funcționare provizorie, după prima promoție de absolvenți.

Inițierea procedurii de evaluare externă a calităţii în vederea acreditării programelor de studii se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • instituția de învățământ dispune de autorizare de funcționare provizorie; 
 • instituția de învățământ are autorizat provizoriu programul de studii la ciclul I - licenţă la care solicită obținerea acreditării; 
 • instituția de învățământ are programul de studii acreditat la ciclul I - licenţă în domeniul în care solicită obținerea acreditării programului de studii la ciclul II - master; 
 •  instituția de învățământ are programul de studii acreditat la ciclul I - licenţă și la ciclul II - master în domeniul în care solicită obținerea acreditării programului de studiu la ciclul III - doctorat.

Inițierea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării instituțiilor de învățământ se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • instituția de învățământ dispune de autorizare de funcționare provizorie; 
 • instituția de învățământ are acreditate cel puţin jumătate din programele de studii;
 • în cazul reorganizării instituției de învățământ.

5. Care sunt etapele principale ale procedurii de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie sau acreditării programelor de studii/instituțiilor de învățământ:
Procedura de evaluare externă a calității se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă (HG nr. 616/2016, cu modificările ulterioare) și presupune următoarele etape principale: 

 • iniţierea procedurii de evaluare de către instituția de învățământ/consorţiu/parteneriat/ filială/fondator/Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Efectuarea evaluării interne a calităţii  şi elaborarea Raportului de autoevaluare.
 • evaluarea externă a calităţii
 • depunerea cererii de inițiere a procedurii de evaluare  și a dosarului de autoevaluare (pe suport hârtie şi în format electronic), completat conform anexei nr.1 din Metodologie (numită anterior) ,la Direcție de specialitate a Agenției;
 • aprobarea deciziei de inițiere sau respingere a procedurii de evaluare externă, în termen de până la 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, de către Consiliul de conducere al Agenției;
 • constituirea Comisiei de evaluare externă și analiza Raportului de autoevaluare de către aceasta;
 • efectuarea vizitei de evaluare la instituţia/instituțiile de învățământ şi completarea Fișei vizitei.  Elaborarea Raportului de evaluare externă de către membrii Comisiei de evaluare externă;
 • prezentarea rezultatelor evaluării externe în ședința Comisiei de profil și validarea/nevalidarea rezultatelor evaluării externe a programelor de studii/instituțiilor de învățământ superior
 • prezentarea rezultatelor evaluării externe în ședința Consiliului de conducere al Agenției și luarea deciziei de către aceasta; 
 • transmiterea deciziei Consiliului de conducere al Agenției către Ministerul Educaţiei; Culturii și Cercetării;
 • acreditarea sau autorizarea de funcționare provizorie a unui program de studii și a unei instituții de învățământ, care se acordă prin decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenției.

6. Ce presupune evaluarea periodică a Planului de învățământ? 
Planurile de învățământ sunt supuse procesului de evaluare extern o dată la 5 ani sau la expirarea termenului de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programului de studii superioare. Evaluarea periodică a Planului de învățământ obligatoriu include următoarele etape: a) coordonarea Planului cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și cu ministerele de resort; b) evaluarea externă în vederea acreditării/reacreditării programului de studii.de către ANACEC sau de către o altă agenție internațională, înregistrată în EQAR. În cazul adoptării de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a deciziei de autorizare de funcționare provizorie/acreditare/reacreditare a programului de studii, instituția de învățământ superior înregistrează Planul de învățământ într-un registru de evidență. Planurile de învățământ sunt înregistrate și păstrate la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la ANACEC și în instituția de învățământ superior responsabilă de aplicarea programului de studii. 

7. Cum se organizează  și se efectuează vizita de evaluare la instituția de învățământ: 
Vizita de evaluare la instituția de învățământ se organizează în baza prevederilor  Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă  (HG nr. 616/2016, cu modificările ulterioare). Coordonatorul evaluării, în colaborare cu reprezentantul instituției de învățământ și cu președintele Comisiei de evaluare externă, elaborează un program al vizitei. Vizita de evaluare durează minimum 3 zile lucrătoare. În timpul vizitei de evaluare, instituția de învățământ este obligată să permită membrilor Comisiei de evaluare externă: 1) să examineze actele ce ţin de activitatea instituției de învățământ și a subdiviziunilor acesteia; 2) să intervieveze, la alegerea experților, angajații, elevii/studenții/ formabilii/absolvenții instituției de învățământ, precum și angajatorii; 3) să acceseze informații referitoare la activitatea ştiinţifico-didactică, la cadrele didactice și științifice, maiștri, elevi/studenți/formabili, la baza tehnico-materială şi la activitatea financiară a instituției de învățământ; 4) să asiste la ore; 5) să examineze sistemul intern de asigurare a calității; 6) să obțină alte informații legate de activitatea instituției de învățământ. Rezultatele vizitei de evaluare sunt fixate în Fișa vizitei, semnată (în două exemplare) de toți membrii Comisiei de evaluare externă și de conducerea instituției de învățământ. 

8. Care sunt cauzele și proceduri de închiderea  programului de studii superioare?
În conformitate cu prevederile Planului-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate programul de studii superioare poate fi închis în următoarele cazuri: 

 •  În cazurile neacreditării programului de studii sau retragerii dreptului de activitate a instituției de învățământ în rezultatul evaluării externe, realizate de către ANACEC (sau de către o altă agenție internațională înregistrată în EQAR), în conformitate cu prevederile legale. Decizia de neacreditare a programului de studii sau de retragere a dreptului de  activitate a instituției de învățământ este adoptată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în baza rezultatelor evaluării externe; 
 • În cazul în care programul și-a pierdut relevanța pentru piața muncii, produce cheltuieli nejustificate pentru instituția de învățământ și etc. În așa caz, închiderea programului se face prin decizia CDSI. Despre închiderea programului de studii prin decizia CDSI, instituția de învățământ superior anunță în termen de 10 zile calendaristice de la adoptarea deciziei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.