a a a

Banner levelup

Cercetare și inovare

FAQ

Evaluarea personalului științific și științifico-didactic

Care sunt etapele de examinare a tezei de doctor habilitat ?

Conform Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice (HG 497/2019) aceste etape nu sunt expres evidențiate, însă urmează să fie stipulate în regulamentul instituțional. Ar fi rațional să existe următoarele etape de examinare:

  • Aprobarea cererii candidatului pentru demararea procedurilor de evaluare a tezei de doctor habilitat/lucrării de sinteză adresate conducătorului organizației din domeniile cercetării și inovării;
  • Examinarea prealabilă a tezei/lucrării de sinteză (variante: expertizare independentă; seminar științific ad-hoc; unitatea primară de cercetare)
  • Susținerea publică în Comisia de susținere (precedată de evaluarea lucrării, cu prezentarea raportului de expertizare, de către membrii Comisiei).

Poate fi desfășurată în regim online susținerea publică a tezei de doctorat în cadrul Consiliului ştiințific specializat?

Susținerea publică a tezei de doctorat în cadrul Consiliului ştiințific specializat se poate organiza în regim online, în perioada existenței unor restricții privind adunările publice și manifestațiile, în următoarele condiții:

  • prezența fizică la ședință a candidatului, a preşedintelui şi a secretarului ştiințific al CŞS;
  • prezența online a celorlalți membri ai CȘS și oferirea posibilității de a participa tuturor doritorilor;
  • înregistrarea audiovideo a ședinței pe suport electronic și includerea ei în dosarul de atestare prezentat la ANACEC.

Cum trebuie prezentată informația privind experiența științifică sau științifico-didactică în învățământul superior în dosarele de confirmare a titlurilor științifico-didactice?

Experiența științifică sau științifico-didactică în învățământul superior se va indica (în ani) în demersul instituției de învățământ superior, dosarul urmând să conțină o dovadă (un certificat semnat de conducerea instituției sau copia carnetului de muncă).

Li se prelungește automat sau în mod simplificat dreptul de conducător de doctorat doctorilor habilitați și profesorilor universitari care anterior au avut abilitare cu drept de conducător de doctorat pe 6 ani, dacă în această perioadă ei au îndrumat persoane care au susținut teze de doctorat?

În conformitate cu Metodologia de aprobare a conducătorilor de doctorat (HG 326/2019), nu există procedura de prelungire a abilitării cu drept de conducător de doctorat. Pentru obținerea calității de conducător de doctorat, organizațiile din domeniile cercetării și inovării prezintă la ANACEC un demers și acte doveditoare ale îndeplinirii indicatorilor de performanță științifică.

Cum se prezintă Lista lucrărilor științifice?

Lista lucrărilor științifice (datele bibliografice) se redactează în conformitate cu standardul „SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare”. Detalii privind regulile și exemple de prezentare a referințelor bibliografice și de citare a resurselor de informare pot fi găsite în Anexa 9 de AICI. Lucrările prezentate în Listă urmează să fie grupate după tipuri, în conformitate cu:

Cum se recunosc şi se echivalează actele / titlurile știinţifice obținute în străinătate?

Recunoaşterea şi echivalarea actelor respective se efectuează conform Regulamentului cu privire la recunoaşterea și echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate (HG 472/2004). Solicitantul urmează să prezinte la ANACEC cererea de recunoaștere și echivalare și materialele anexate

Până când pot susține tezele de doctorat persoanele care au fost admise la doctorat până la crearea școlilor doctorale?

În conformitate cu Metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice (HG 497/2019), persoanele admise la programele de doctorat până la intrarea în vigoare a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (HG 1007/2014) și la programele de postdoctorat până la intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat (HG 499/2018), precum și persoanele cărora le-au fost aprobate teme pentru elaborarea de sine stătător a tezelor de către senatele/consiliile științifice ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării organizatoare de studii superioare de doctorat/programe de postdoctorat în această perioadă își vor putea susține tezele pentru obținerea titlurilor științifice până la data de 31 decembrie 2023.

Evaluarea organizațiilor de cercetare și inovare

ANACEC acreditează organizațiile în domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova?

Procedura de evaluare și acreditare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării a fost abrogată prin modificările efectuate la Codul cu privire și inovare, intrate în vigoare la 28.02.2018. ANACEC urmează să evalueze capacitățile organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și ale personalului științific și științifico-didactic al acestora de a activa în vederea îndeplinirii misiunii asumate, după aprobarea Metodologiei respective de către Guvernul Republicii Moldova.

Evaluarea edițiilor științifice și alte evaluări

De ce este important ca revistele editate și manifestările desfășurate în Republica Moldova să fie recunoscute drept științifice de către ANACEC?

În procesul de  promovare în carieră a cercetătorilor ştiinţifici, de evaluare a personalului științific și științifico-didactic, de acordare a calității de conducător de doctorat, de evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, sunt luate în considerare doar lucrările publicate în ediții recunoscute de ANACEC drept științifice și incluse în Registrul revistelor științifice de profil și Registrul anual al manifestărilor științifice.

Cine poate deveni expert al ANACEC în domeniile cercetării și inovării?

Poate deveni expert orice persoană interesată care deține titlu științific, competențe științifice (demonstrate inclusiv în ultimii 5 ani),  experiență de evaluare în cercetare și inovare, are reputație și dă dovadă de integritate. Candidații vor depune o Cerere de înscriere, însoțită de Fișa candidatului, procedurile ulterioare de selecție și înscriere fiind indicate în Metodologia de creare, actualizare și gestionare a Registrului.