a a a

Femeile și fetele în știința din Republica Moldova

Comunicate de presă

Femeile și fetele în știința din Republica Moldova
10 Februarie 2023

Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor în Știință este marcată anual pe data de 11 februarie, în baza rezoluției Adunării Generală a Națiunilor Unite nr. 70/2012 22 din decembrie 2015. Prin această acțiune s-a dorit de a asigura participarea deplină și egală a femeilor în diverse domenii ale științei, în special în domeniul tehnologiei, ingineriei și matematicii.

Conform datelor Națiunilor Unite, la nivel mondial femeile reprezintă 33,3% din toți cercetătorii și doar 12% din membrii academiilor naționale de știință, accesul lor la fondurile de cercetare este mai redus decât a colegilor lor de gen masculin și ele sunt mai puțin remunerate pentru activitatea științifică realizată. În domeniile actuale de cercetare prezența femeilor este mai mică, de exemplu în inteligența artificială femeile reprezintă doar unul din cinci cercetători (22%). Doar 28% din absolvenții în inginerie și 40% din absolvenții în informatică și tehnologii informaționale revin femeilor. Munca femeilor este subreprezentată în reviste prestigioase de profil și acestea sunt adesea trecute cu vederea în procesul de promovare în carieră. Despre această ne vorbește și faptul că mai puțin de 4% din Premiile Nobel pentru știință au fost acordate vreodată femeilor. În Europa doar 11% din funcțiile superioare în cercetare sunt ocupate de femei (UNESCO Science Report: towards 2030 (2021).

În Republica Moldova femeile în cercetare sunt mai avantajate, fiind lideri la obținerea titlului științific de doctor și a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar, în special în domeniul științelor sociale și economice (evidențiindu-se științele educației și științele umaniste). Această tendință de „dominare” a femeilor în știință se datorează nu aprecierii cuvenite a meritelor femeilor-cercetători, dar în mare parte este o consecință a finanțării insuficiente și a reformelor haotice realizate în domeniile cercetării și inovării, fapt ce dictează o reorientare a valorilor, punându-se accent pe siguranța financiară. În acest aspect, femeile, în anumite domenii științifice, găsesc în cercetare o „nișă comodă” din punct de vedere al poziției sociale și libertății creative de cercetare.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în Știință, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare adresează felicitări tuturor femeilor cercetători din Republica Moldova și le dorește succese în continuare pe tărâmul științific! Menționăm că în cercetare contează și are valoare adevărul științific, calitatea rezultatelor obținute, dedicația și profesionalismul, indiferent de genul cercetătorilor. 

În continuare vor fi prezentate date care arată implicarea femeilor în activitățile de evaluare și expertizare realizate de ANACEC, precum și date referitor la ponderea femeilor din totalul cadrelor științifice atestate.

În cadrul ANACEC activează  32 de femei (din 41 de angajați), ceea ce constituie 78% din totalul angajaților, dintre care,  29% – personalul de conducere (inclusiv șef direcții, secții și servicii) și 49% – specialiștii și inspectorii.

 

Figura 1. Repartizarea după gen a angajaților ANACEC

În cadrul Consiliului de conducere al ANACEC, care este organul colectiv de conducere și asigură elaborarea și implementarea obiectivelor și strategiei agenției, din numărul total de 15 membri, ponderea femeilor constituie 60%. 

Figura 2. Repartizarea după gen a membrilor Consiliului de conducere al ANACEC

Comisiile de profil ale ANACE reprezintă verigă cea mai importantă în activitatea de evaluare și a ANACEC, având atribuțiile principale de validare a rezultatelor evaluării instituțiilor din domeniul formării profesionale continue și a programelor de formare prestate de acestea; validare a rezultatelor evaluării externe a programelor de studii şi a instituţiilor de învățământ superior;  confirmare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic (titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, abilitare cu drept de conducător de doctorat);  recunoaștere și echivalare a actelor privind titlurile științifice ale cetățenilor Republicii Moldova, precum și ale celor străini, eliberate în alte state.

Numărul total al membrilor comisiilor de profil ale ANACEC este de 45 de persoane, dintre care 29 femei (64,4%) și 16 bărbați (35,6%).

Figura 3. Repartizarea după gen a membrilor comisiilor de profil ale ANACEC

Un element de bază al sistemului de evaluare a calității în educație și cercetare îl constituie experții-evaluatori ai ANACEC, care oferă suport consultativ Comisiilor de profil și direcțiilor de specialitate ale ANACEC în realizarea atribuțiilor acestora.

Astfel, în anul 2022, în procesul de evaluare externă a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior au fost implicați 132 experți, după cum urmează:

Tabelul1

Repartizarea după gen a experților implicați în evaluarea externă a programelor de studii a instituțiilor de învățământ superior (a. 2022)

Experți

Naționali

Internaționali

Diaspora

Femei

68

8

2

Bărbați

40

14

0

Total

108

22

2

 

În procesul de evaluare a programelor de învățământ profesional tehnic si de formare continua în anul 2022 au participat 296 experți-evaluatori (157 – în învățământul profesional tehnic si 139 – în formare continuă), dintre care 148 constituie femeile (50%). În procesul de evaluare a învățământului profesional tehnic au fost implicate 63,7% de femei-evaluatori, iar a formării continue – 34,5% de femei-evaluatori.

Figura 3. Repartizarea după gen a experților implicați în evaluarea externă a programelor de învățământ profesional tehnic si de formare continua în anul 2022

În activitățile de atestare a personalului științific și științifico-didactic sunt implicați experții-evaluatori, selectați în bază de concurs și incluși în Registrul experților în cercetare și inovare în conformitate cu Metodologia de creare, actualizare și gestionare a Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării (Decizia CC al ANACEC nr. 2 din 12.05.2020).

La 01.01.2023 Registrul experților în cercetare și inovare numără 345 experți-evaluatori, dintre care 182 sunt femei, ceea ce constituie 53%.

Figura 4. Repartizarea după gen a experților implicați în evaluarea/atestarea personalului științific și științifico-didactic (numărul total din Registrul experților ANACEC din domeniile cercetării și inovării la data de 01.01.2023)

Ponderea femeilor este mai mare în domeniile: științelor economice, sociologie, media și comunicare (81%); științelor ale educației și psihologie (74%); științelor umaniste (58%) și științelor chimice, biologice și geonomice (55%). Din datele analizate se observă tendința de feminizare a anumitor domenii științifice.

Figura 5. Repartizarea  după gen a experților din Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovări (date valabile la date de 01.01.2023)

Analiza titlurilor științifice conferite după sexul deținătorilor titlurilor confirmă aceiași tendința de feminizare a cercetării științifice din Republica Moldova, stabilită în anii precedenți. Astfel, în anul 2022, circa 65% din titlurile ştiinţifice sunt confirmate femeilor.

Figura 6. Numărul titlurilor științifice de doctor habilitat conferite pe parcursul anilor 2012-2022, repartizate după genul deținătorilor

Figura 7. Numărul titlurilor științifice de doctor conferite pe parcursul anilor 2012-2022, repartizate după genul deținătorilor

Circa 3/4 din titlurile de profesor universitar și conferențiar universitar în anul 2022 au fost conferite femeilor, acest fapt fiind datorat mai ales titlurilor de conferenţiar confirmate. În cazul titlurilor de profesor confirmate, ponderea femeilor este mai mică decât a bărbaților, excepție fiind anul 2021.

Figura 7. Numărul titlurilor științifico-didactice de profesor conferite pe parcursul anilor 2012-2022, repartizate după genul deținătorilor

Figura 8. Numărul titlurilor științifico-didactice de conferențiar conferite pe parcursul anilor 2012-2022, repartizate după genul deținătorilor

Domeniile în care, în anul 2022, femeile au fost lideri la obținerea titlurilor științifico-didactice sunt: Educație; Arte și științe umaniste; Științe sociale, jurnalism și relații publice; Business, administrare și drept și Inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură și construcții. În domeniile Științe ale naturii, matematică și statistică și Sănătate, mai activi, în calificarea științifico-didactică, au fost bărbații, iar în domeniul științelor agricole, silvicultură, piscicultură și medicină veterinară, ponderea bărbaților și a femeilor a fost egală.

Figura 9. Repartizarea persoanelor confirmate cu titluri științifico-didactice în anul 2022 după gen și domeniu științific

Printre persoanele care au obținut dreptul de conducător de doctorat, de asemenea, predomină femeile.

Figura 10. Repartizarea persoanelor aprobate cu drept de conducător de doctorat în anii 2021 și 2022 după gen

Analiza în anul 2022 pe domenii relevă că femeile sunt lideri în domeniul științelor naturii și științelor umaniste. În celelalte domenii ponderea femeilor și bărbaților este aproximativ egală.

Figura 11. Repartizarea persoanelor aprobate cu drept de conducător de doctorat în anul 2022 după gen și domeniu științific

Tendințele elucidate, descrise mai sus, sunt în concordanță cu studiul realizat recent în cadrul Institutului Dezvoltării Societății Informaționale (Cuciureanu G.,  Cojocaru Ig.,  Minciună V, Țurcan N. Strategia cercetării științifice: evidențe din Republica Moldova), unde a fost analizată realizarea obiectivelor stabilite în Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020, care relevă situația în cadrul domeniilor de cercetare și inovare, inclusiv cele ce vizează antrenarea femeilor în activitățile domeniului. Astfel, conform acestei analize, reprezentarea femeilor în mediul academic și științific este următoarea:

Membrii ai AȘM

8,7%

Membri ai secțiilor AȘM 

31,1%

Rectori ai universităților

 20,8%

Directori ai institutelor de cercetare

 31,4%

Profesori universitari (funcție)

24,8%

Conferențiar universitar (funcție)

54,9%

Profesori universitari (titlu)

27,3%

Conferențiar universitar (titlu)

60,1%

Cercetători științifici

47,5%

Lectori universitari

59,1%

Doctori habilitați

43,8%

Doctori în științe

63,1%