a a a

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 27.01.2023

Comunicate de presă

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 27.01.2023
30 Ianuarie 2023

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova și altor acte legislative și normative în vigoare.

Activitatea ANACEC este axată pe garantarea calității serviciilor prestate de către instituțiile din domeniul educației și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerințelor societății și pieței muncii în formarea cadrelor competente.

Consiliul de conducere - organul colectiv de conducere al ANACEC, în ședința ordinară din 27.01.2023, a examinat mai multe subiecte referitoare la asigurarea și promovarea calității în educație și cercetare.

Astfel, în rezultatul evaluării externe a calității au fost aprobate decizii referitoare la autorizarea de funcționare provizorie/ acreditarea programelor de studii și instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

  • Programe de studii din învățământul superior: 1 autorizat, 2 acreditate, 1 neacreditat, iar 1 program de studii va fi supus Procedurii de monitorizare post-evaluare (instituția va elabora și implementa un Plan de măsuri corective pentru înlăturarea neajunsurilor și neconcordanțelor identificate în procesul de evaluare externă);
  • Programe de formare continuă: 3 autorizate, 26 acreditate, iar 1 program de studii va fi supus Procedurii de monitorizare post-evaluare;
  • Instituții de învățământ: acreditate 3 licee teoretice (cu calificativul Bine).

De menționat că conform Codului educației admiterea în învățământul superior, profesional tehnic și de formare continuă se organizează numai la programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. În același sens, emiterea diplomelor de absolvire este posibilă doar în cazul programelor de studii acreditate.

Totodată, au fost aprobate decizii referitor la Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță funcționarilor publici și ediției II a Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului angajat în post de specialitate și de deservire tehnică și privind actualizarea Registrului experților evaluatori al ANACEC.

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC sunt plasate pe pagina web a Agenției: https://www.anacec.md/ro/content/consiliul-de-conducere.

ANACEC, care are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniile de competență atribuite, reiterează angajamentul său de a promova cultura calității în educație și cercetare.