a a a

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 24.02.2023

Comunicate de presă

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 24.02.2023
02 Martie 2023

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova și altor acte legislative și normative în vigoare.

Activitatea ANACEC este axată pe garantarea calității serviciilor prestate de către instituțiile din domeniul educației și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerințelor societății și pieței muncii în formarea cadrelor competente.

Consiliul de conducere - organul colectiv de conducere al ANACEC, în ședința ordinară din 24.02.2023, a examinat mai multe subiecte referitoare la asigurarea și promovarea calității în educație și cercetare.

Astfel, a fost aprobat Raportul de activitate al ANACEC pentru anul 2022. De menționat că în anul 2022, ANACEC a organizat, monitorizat și finalizat cu implicarea experților naționali cooptați, dar și experților Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, evaluarea externă a 402 programe de studii, 62 instituții de învățământ și 137 cadre de conducere din instituțiile de învățământ general, iar în domeniul evaluării și cercetării au fost adoptate 122 de acte decizionale privind atestarea personalului științific și științifico-didactic.

La aceiași ședință, în rezultatul evaluării externe a calității, au fost aprobate decizii referitoare la autorizarea de funcționare provizorie/ acreditarea programelor de studii și instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

  • Programe de studii din învățământul superior: 18 acreditate.
  • Programe de studii din învățământul profesional tehnic: 3 acreditate.
  • Programe de formare continuă: 5 autorizate și 4 acreditate.
  • Instituții de învățământ: acreditate 2 licee teoretice (cu calificativul Foarte bine).

Totodată, au fost aprobate decizii privind formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctorat, conferirea/ confirmarea titlurilor științifice de doctor și doctor habilitat, confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice, acordarea dreptului de a conduce doctorate, recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obținute în străinătate, aprobarea/ modificarea componenței Seminarelor științifice de profil, evaluarea și clasificarea revistelor științifice de profil.

De asemenea, a fost inițiat procesul de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii.

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC sunt plasate pe pagina web a Agenției: https://www.anacec.md/ro/content/consiliul-de-conducere.

ANACEC, care are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniile de competență atribuite, reiterează angajamentul său de a promova cultura calității în educație și cercetare.