a a a

Deciziile Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din 07.07.2023

Comunicate de presă

Deciziile Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din 07.07.2023
10 Iulie 2023

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova și altor acte legislative și normative în vigoare.

Activitatea ANACEC este axată pe garantarea calității serviciilor prestate de către instituțiile din domeniul educației și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerințelor societății și pieței muncii în formarea cadrelor competente.

Consiliul de conducere - organul colectiv de conducere al ANACEC, în ședința din 07.07.2023, a examinat mai multe subiecte referitoare la asigurarea și promovarea calității în educație și cercetare.

Astfel, în rezultatul evaluării externe a calității au fost aprobate decizii referitoare la autorizarea de funcționare provizorie/ acreditarea programelor de studii și instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

  • Programe de studii superioare: 3 autorizate pentru funcționare provizorie și 17 acreditate
  • Programe de studii din învățământul profesional tehnic: 8 autorizate pentru funcționare provizorie, 9 acreditate și 8 neacreditate.
  • Programe de formare continuă: 3 autorizate și 20 neautorizate pentru funcționare provizorie, 13 acreditate.
  • Instituții de învățământ: 13 licee teoretice acreditate (3 cu calificativul Foarte bine și 10 cu calificativul Bine).

Totodată, au fost aprobate decizii privind formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctorat, conferirea/ confirmarea titlurilor științifice de doctor și doctor habilitat, confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice, acordarea dreptului de a conduce doctorate, recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obținute în străinătate, aprobarea/ modificarea componenței Seminarelor științifice de profil, examinarea contestațiilor.

De asemenea, a fost inițiat procedura de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii.

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC sunt plasate pe pagina web a Agenției: https://www.anacec.md/ro/content/consiliul-de-conducere.

ANACEC, care are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniile de competență atribuite, reiterează angajamentul său de a promova cultura calității în educație și cercetare.