a a a

Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul superior

Career

Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul superior
26 January 2024
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul superior

Data-limită de depunere a documentelor: 12.04.2024

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea și evaluarea implementării politicii de stat în domeniul educației, asigurarea managementului calității în învățământul superior.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Contribuirea la evaluarea instituțiilor ofertante de programe de formare profesională și servicii educaționale, precum și a programelor acestora, în vederea autorizării de funcționare provizorie/acreditării în învățământul superior;

2. Proiectarea și realizarea activităților de evaluare externă a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior;

3. Implementarea metodologiei de instruire a experților care urmează să efectueze misiuni de evaluare în învățământul superior;

4. Redactarea proiectelor de decizii cu privire la autorizarea de funcționare
provizorie/acreditarea/neacreditarea programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior.

Tip de angajare: perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- studii superioare (studii superioare de licență și master);

- 6 luni de experiență profesională în domeniul educației;

- cunoașterea și înțelegerea structurii sistemului educațional din Republica Moldova;

- cunoașterea cadrului normativ general și în domeniu, strategiile și politicile educaționale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului superior;

- activități privind asigurarea și/sau evaluarea calității în educație și cercetare;
- abilități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție: de la 6490 lei

Bibliografia concursului

Acte normative generale:

1. Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
3. Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;

2. Hotărârea Guvernului  nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și creditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor și serviciilor prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă; 
3. Ghidul de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și studii superioare integrate

https://anacec.md/files/Ghid_licenta_18.04.2022.pdf

4. Ghidul de evaluare externă a programelor de studii superioare de master (ciclul II).

https://anacec.md/files/Ghid_master_18.04.2022.pdf

5. Regulamentul privind implicarea părților interesate în activitățile de asigurare externă a calității

https://anacec.md/files/D56_CC_28.04.2022_Anexa.PDF

6. Procedura de monitorizare post-evaluare a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă.

https://anacec.md/files/D76_CC_21.12.2022_Anex%C4%83.PDF

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Parascovia Rudei

Telefon: 022 78 38 57.

Email: contact@anacec.md