a a a

INFORMAŢIE PRIVIND SUBIECTELE ÎN DOMENIILE CERCETĂRII ŞI INOVĂRII EXAMINATE LA ŞEDINŢA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL ANACEC DIN 30 OCTOMBRIE 2020

News

INFORMAŢIE PRIVIND SUBIECTELE ÎN DOMENIILE CERCETĂRII ŞI INOVĂRII EXAMINATE LA ŞEDINŢA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL ANACEC DIN 30 OCTOMBRIE 2020
05 November 2020
 

La ședința Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) din 30 octombrie 2020 au fost examinate toate demersurile / dosarele în domeniile cercetării și inovării, depuse la ANACEC până la 25 septembrie 2020. Rezultatele examinării acestora sunt următoarele:

1. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate (CȘS) de susţinere a tezelor de doctor habilitat: a fost aprobată formarea a 4 CȘS, inclusiv 1 în științe chimie, 1 în științe biologice și 2 în științe economice.

2. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate (CȘS) de susţinere a tezelor de doctor: a fost aprobată formarea a 11 CȘS, inclusiv 1 în științe chimice, 1 în științe biologice, 3 în științe inginerești, 2 în științe medicale, 1 în științe agricole și 3 în științe economice. La 5 CȘS au fost efectuate completări /modificări ale componenței acestora (astfel încât acestea să corespundă prevederilor regulamentare), iar la 2 teze se propune modificarea temelor (pentru a corespunde conținutului acestora). Încă 2 dosare au rămas în examinare, într-un caz pentru completare, iar în al doilea caz s-a constat că teza nu corespunde domeniului în care se solicită conferirea titlului și aceasta urmează să fie examinată de specialiști din alt domeniu.

3. Respingerea demersurilor de formare a Consiliilor ştiinţifice specializate (CȘS) de susţinere a tezelor de doctor: au fost respinse 7 demersuri de formare a CȘS (din cauza multiplelor obiecții serioase din partea experților, și, în unele cazuri, a preluărilor din alte surse fără citări în tezele de doctorat), cu atenționarea conducătorilor de doctorat și a președinților seminarelor de profil. Pentru fiecare din aceste cazuri instituțiilor le va fi transmisă o Notă de argumentare. A mai existat o teză pentru care experții au recomandat să nu fie format CȘS (în științe economice, de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova), dar acest dosar a fost retras de la ANACEC. Chiar dacă acest dosar nu se regăsește în decizie, instituției îi va fi transmisă o scrisoare cu atenționarea conducătorului de doctorat și președintelui seminarului științific de profil referitor la promovarea tezei care nu corespunde cerințelor regulamentare.

4. Conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor habilitat: a fost aprobată conferirea titlului pentru 2 persoane, ambele în științele medicale.

5. Confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor (conferite de Consiliile științifice specializate): au fost confirmate titlurile pentru 19 persoane, inclusiv 3 în științe chimice, 1 în științe inginerești, 1 în științe medicale, 2 în psihologie, 2 în științe ale educației, 5 în drept (într-un caz cu atenționarea președintelui CȘS și a conducătorului științific, deoarece nu s-au luat în considerare toate observațiile/ recomandările din Nota informativă), 2 în arhitectură, 1 în istorie, 1 în filologie și 1 în studiul artelor.

6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor pentru cei care au urmat studiile prin școlile doctorale (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării): au fost confirmate titlurile pentru 11 persoane, inclusiv 1 în științele biologice, 5 în științe medicale, 1 în psihologie, 1 în științe economice, 1 în științe ale educației și 2 în drept. Într-un caz calificativul acordat de către Comisia de doctorat a fost modificat de către Comisia de experți, deoarece după numărul și calitatea publicațiilor acesta nu corespundea calificativului „Excelent”. Încă Un dosar de acest tip a rămas în examinare din motiv de boală a experților desemnați.

7. Respingerea titlurilor științifice de doctor pentru cei care au urmat studiile prin școlile doctorale (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării): a fost respinsă decizia de conferire a titlului în cazul unei persoane, cu atenționarea conducătorului de doctorat și a președintelui Comisiei de doctorat. Motivul principal: preluarea fragmentelor de text din alte surse, inclusiv în Concluzii generale și recomandări.

8. Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar: au fost confirmate titlurile de profesor pentru 8 persoane, inclusiv 2 în științe ale educației, 1 în științe economice, 3 în drept, 2 în sănătate.

9. Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar: au fost confirmate titlurile de conferențiar pentru 15 persoane, inclusiv 1 în științe ale educației, 2 în științe sociale și comportamentale, 2 în științe economice, 3 în drept, 1 în științe biologice, 1 în tehnologii ale informației și comunicațiilor, 4 în inginerie și 3 în sănătate. Un dosar a fost retras pentru completare, iar 2 dosare au rămas în examinare (pentru evaluări suplimentare).

10. Aprobarea calității de conducător de doctorat: a fost aprobată calitatea de conducător de doctorat pentru 50 persoane, inclusiv 2 în științe fizice, 1 în științe geonomice, 5 în științe biologice, 5 în științe inginerești, 18 în științe medicale, 1 în psihologie, 9 în științe economice, 5 în științe ale educației, 1 în filologie, 1 în filosofie și 2 în studiul artelor. Încă 6 dosare au rămas în examinare, în special pentru completarea lor, iar 2 au fost retrase.

11. Respingerea demersurilor de aprobare a calității de conducător de doctorat: au fost respinse demersurile de aprobare a calității de conducător de doctorat în cazul a 13 persoane. Cel mai des cauza respingerii este insuficiența publicațiilor științifice în cele mai importante baze de date sau peste hotare (în fiecare caz instituția va primi o argumentare a respingerii demersului).

12. Recunoaşterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obţinute în străinătate: a fost aprobată recunoașterea și echivalarea titlurilor de doctor în cazul a 4 persoane, 3 din care au obținut titlul în România (științe inginerești, drept, filologie) și 1 în Rusia (științe medicale).

13. Aprobarea componenței Seminarelor științifice de profil: a fost aprobată componența a 30 seminare permanente, 2 seminare ad-hoc pentru examinarea tezelor, precum și înlocuirea secretarului științific la un seminar existent. Au rămas în examinare încă 4 demersuri de aprobare a seminarelor (organizațiile urmând să modifice componența, pentru a corespunde cerințelor regulamentare).

14. Completarea Registrului experților în cercetare și inovare: au fost aprobați 14 noi experți ANACEC în domeniile cercetării și inovării. În același timp, 4 candidați nu corespund cerințelor, iar 9 au rămas în examinare.

15. Aprobarea rezultatelor evaluării revistelor care au solicitat statut de publicație științifică: a fost aprobată acordarea statutului de publicație științifică pe 4 ani la 3 reviste și suspendarea acestui statut pentru 2 reviste, încă o revistă pierzând acest statut din cauza neprezentării dosarului la expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost aprobată calitatea de publicație științifică.

16. Aprobarea completărilor la actele normative referitoare la confirmarea titlurilor științifice: în legătură cu obligativitatea includerii Raportului de similitudini în dosarele de atestare referitor la titlurile științifice, a fost aprobată prezentarea acestora în format electronic, cu verificarea ultimei versiuni a tezei.

17. Examinarea contestației la decizia referitor la respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat de susținere a tezei doctor în științe: a fost respinsă o contestație depusă de candidat, ca urmare a concluziilor și propunerii Comisiei ad-hoc de examinare a contestației, formată din 3 persoane (care unanim s-au pronunțat pentru respingere).