a a a

Subiectele în domeniile cercetării și inovării examinate la ședința Consiliului de conducere al ANACEC din 23 decembrie 2020

Press releases

Subiectele în domeniile cercetării și inovării examinate la ședința Consiliului de conducere al ANACEC din 23 decembrie 2020
04 January 2021

La ședința Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) din 23 decembrie 2020 au fost examinate toate demersurile / dosarele în domeniile cercetării și inovării, depuse la ANACEC până la data de 30 noiembrie 2020. Rezultatele examinării acestora sunt următoarele:

1. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate (CȘS) de susţinere a tezelor de doctor: a fost aprobată formarea a 8 CȘS Dr, inclusiv 1 în informatică, 1 în științe biologice, 2 în științe inginerești, 1 în științe medicale, 1 în psihologie și 2 în științe ale educației. Pentru 5 CȘS există propuneri ale experților de a completa/modifica componența acestora (astfel încât acestea să corespundă cât mai mult temei tezei). Încă 8 dosare au rămas în examinare, în trei cazuri pentru ca instituția să revadă componența CȘS / referenții, într-un caz pentru expertiză suplimentară de către al 3 expert (primii 2 având opinii diferite), iar în două cazuri se solicită expertiză în alt domeniu decât științe ale educației în care sunt tezele (în psihologie și medicină) deoarece s-a constat că lucrările sunt interdisciplinare.

2. Prelungirea termenului de abilitare a unui Consiliu ştiinţific specializat de susţinere a tezei de doctor habilitat. Încă 2 dosare au rămas în examinare, într-un caz pentru examinare suplimentară a Raportului de similitudini, iar în alt caz s-a solicitat instituției să revadă referenții întrucât toți sunt din Rusia, iar tema se referă la soiurile de porumb din Republica Moldova.

3. Respingerea demersurilor de formare a Consiliilor ştiinţifice specializate (CȘS) de susţinere a tezelor de doctor: au fost respinse 2 demersuri de formare a CȘS Dr. (din cauza multiplelor obiecții serioase, și, într-un caz, a preluărilor din alte surse fără citări), cu atenționarea conducătorilor de doctorat și a președinților seminarelor de profil. Pentru fiecare din aceste cazuri instituțiilor le va fi transmisă o Notă de argumentare. 

4. Confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor de către CȘS: au fost confirmate titlurile de doctor a 10 persoane, inclusiv 1 în științe matematice (înaintat la concursul tezelor de excelență), 1 în informatică, 1 în științe fizice, 3 în științe medicale, 1 în științe agricole, 1 în științe economice, 1 în științe ale educației și 1 în studiul artelor și culturologie. Comisia de experți în psihologie și științe ale educației a propus continuarea examinării a 3 teze, solicitându-se evaluări suplimentare.

5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor pentru cei care au urmat studiile prin școlile doctorale: au fost confirmate titlurile de doctor a 8 persoane, inclusiv 4 în științe biologice, 1 în științe inginerești,  1 în științe economice și 2 în științe ale educației. În două cazuri calificativele acordate de către Comisiile de doctorat au fost modificate de către Comisia de experți, deoarece după publicații nu corespundeau calificativului „Excelent” (ci „Foarte bine”). Încă un dosar de acest tip a rămas în examinare, pentru o analiză suplimentară a  Raportului de similitudini, iar două dosare au fost restituite, deoarece decizia de conferire a titlului de către organizația din domeniile cercetării și inovării s-a făcut în lipsa cvorumului. 

6. Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar: au fost confirmate titlurile de profesor a 5 persoane, inclusiv 2 în științe ale educației, 1 în arte și 2 în științe economice

7. Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar: au fost confirmate titlurile de conferențiar a 11 persoane, inclusiv 1 în științe ale educației, 2 în arte, 2 în filologie, 1 în științe sociale și comportamentale, 1 în jurnalism și informare, 2 în drept și 2 în științe chimice. Încă două candidaturi nu au fost confirmate în această ședință, fiind amânate până când instituția de învățământ superior va venit cu clarificări referitor la data conferirii (în demersul instituției și în extrasul din procesul-verbal a ședinței aceste diferă). Încă 3 dosare au fost lăsate în examinare de către Comisiile de experți (în 2 cazuri unul din experții desemnați a declarat conflict de interese, iar într-un caz s-a solicitat prezentarea unor informații suplimentare). 

8. Respingerea confirmării titlului de conferențiar: un candidat nu are minimum necesar de publicații (este autor a 17 publicații, minimum fiind de 20). A fost solicitată încă o dată prezentarea listei complete a publicațiilor, însă și a 2 oară același număr de publicații a fost prezentat.

9. Aprobarea calității de conducător de doctorat: a fost aprobată calitatea de conducător de doctorat pentru 15 persoane, inclusiv 6 în științe medicale, 2 în medicină veterinară, 1 în științe economice, 4 în științe ale educației, 1 în drept și 1 în studiul artelor. Încă 2 dosare au rămas în examinare, pentru prezentarea unor informații suplimentare de către instituții.

10. Respingerea demersului de aprobare a calității de conducător de doctorat: experți au  stabilit că pretendentul nu are experiență de conducere a cercetării și nu are lucrări științifice importante, necesare pentru îndrumarea doctoranzilor. 

11. Recunoaşterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obţinute în străinătate: a fost recunoscut și echivalat un titlu de doctor obținut în Germania, în domeniul științelor medicale.

12. Aprobarea componenței și a modificărilor în Seminarele științifice de profil: au fost aprobate 14 seminare permanente (la 2 din acestea Comisia de experți propunând modificări în componență, inclusiv la 1 a președintelui și vicepreședintelui, care au avut un mandat în această funcție – 2012-2017), 2 seminare pentru susținerea unor teze, precum și înlocuirea președintelui la un seminar existent. A rămas în examinare încă 1 demers de aprobare a seminarului, Comisia de experți solicitând timp pentru o analiză suplimentară a componenței propuse.

13. Completarea Registrului experților în cercetare și inovare: au fost aprobați 7 noi experți ANACEC în domeniile cercetării și inovării. În același timp, iar 5 candidați nu au fost acceptați, deoarece nu corespund cerințelor.

13. Aprobarea componenței Seminarelor științifice de profil: a fost aprobată componența a 30 seminare permanente, 2 seminare ad-hoc pentru examinarea tezelor, precum și înlocuirea secretarului științific la un seminar existent. Au rămas în examinare încă 4 demersuri de aprobare a seminarelor (organizațiile urmând să modifice componența, pentru a corespunde cerințelor regulamentare).

14. Respingerea contestației la decizia referitor la respingerea deciziei de conferire a titlului științific de doctor: respingerea contestației a fost decisă în baza raportului de examinare a contestației întocmit de către Comisiei de examinare a contestației, formată din 3 persoane.

15. Modificarea Regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor științifice: s-a decis ca dosarele de atestare respinse de Consiliul de conducere al ANACEC din motive de conținut a tezei să poată fi depuse repetat la ANACEC o singură dată în termen de un an de la respingere, iar dosarele respinse a doua oară din motive de conținut a tezei și dosarele respinse din motive de fraudă științifică să nu poată fi depuse ulterior la ANACEC.