a a a

Interacțiunea ANACEC cu organele de drept ca rezultat a evaluării dosarelor de atestare

Press releases

Interacțiunea ANACEC cu organele de drept ca rezultat a evaluării dosarelor de atestare
05 May 2021

Ca urmare a discuțiilor în cadrul ședinței Consiliului de conducere ale ANACEC din 27.04.20201 și a propunerilor înaintate de membrii acestuia, s-a decis publicarea informațiilor privind rezultatele examinării unor dosare de atestare și teze de doctorat care nu respectă cerințele regulamentare, inclusiv din categoria celor care înregistrează abateri de la normele de bună conduită în cercetarea științifică. În același timp, unii dintre cei vizați au încercat să-și demonstreze ”rezultatele performanțelor științifice” în instanțele judecătorești. În continuare, vă prezentăm două cazuri ce vizează procedura de recunoaștere și echivalare a actelor obținute peste hotare, problemele identificate în aceste dosare ajungând și în vizorul organelor de drept, care au luat decizii pe parcursul ultimei luni.

Primul caz se referă la cererea de recunoaștere și echivalare a unei diplome de doctor în drept eliberată de Ministerul Științei și Învățământului al Federației Ruse. În urma evaluării de către experți a tezei și a dosarului depus, Consiliul de conducere al ANACEC a luat decizia (nr.6 din 11 mai 2018) să nu recunoască gradul de doctor în drept conferit peste hotare. Ulterior a fost depusă o contestație, examinată de către o comisie de experți ad-hoc, iar în baza recomandării acesteia Consiliul de conducere al ANACEC a decis respingerea contestației (decizia nr. 9 din 15 martie 2019). Motivele luării acestor decizii țin de faptul că teza de doctorat prezentată (în care autorul dă dovadă de lipsă de respect față de Republica Moldova și Constituția statului și conferă regiunii separatiste statutul unui stat independent) nu corespunde cerințelor stabilite pentru recunoașterea diplomei și echivalarea cu titlul științific de doctor habilitat în drept, inclusiv nu sunt aduse argumente concludente care să confirme noutatea științifică și sunt comise plagieri din lucrările diferitor autori. 

În urma respingerii cererii de recunoaștere și echivalare, solicitantul a acționat ANACEC în judecată. Atât prima instanță, Judecătoria Chisinău, sediul Râșcani (dosar 2-19160764-12-3-04102019), cât și Curtea de Apel Chisinău (2-19160764-02-3a-10032021) au dat câștig de cauză ANACEC, menținând decizia Consiliului de conducere al acesteia de respingere a cererii de recunoaștere și echivalare a actului obținut peste hotare. Menționăm că la luarea acestor decizii s-au luat în considerare argumentele ANACEC precum că „calitatea unei lucrări științifice și calificarea științifică a unei persoane poate fi stabilită exclusiv de către experți în domeniu, în urma unui proces de evaluare/ expertizare sau că „plagiatul este una din cele mai grave fraude în comunitatea științifică, comiterea acesteia îl descalifică pe autor, iar stabilirea plagiatului într-o lucrare științifică ține de competența experților în domeniu.” Astfel, instanța de judecată menționează expres că „nu este competentă să se pronunțe asupra oportunității unui act administrativ, din care considerente instanța nu are competențe de a se expune asupra argumentelor reclamantei care se referă la dezacordul cu constatările comisiei de experți ad-hoc,  deoarece acestea se referă la oportunitatea actului administrativ, iar instanța de judecată nu poate substitui comisia de experți” (!).

În al doilea caz, la ANACEC a parvenit o cerere de recunoaștere a unei diplome eliberate de către Institutul de Tehnologii din Israel TECHNION și echivalare a gradului obținut cu titlul de doctor în științe. Chiar dacă în traducerea legalizată în limba română a documentului prezentat (traducător Poleacova Ana), gradul (titlul) indicat este doctor, analiza documentului original a arătat că autorul de fapt a obținut prin această diplomă gradul (titlul) de master. În consecință, ANACEC a adresat organelor de drept o sesizare privind legalitatea acțiunilor traducătorului autorizat care a tradus „gradul de master” în „gradul de doctor”. Prin răspunsul recent primit de la Procuratura Republicii Moldova suntem informați despre refuzul începerii urmăririi penale din motiv că „fapta nu întrunește elementele infracțiunii”. Suntem de acord cu opinia Procuraturii că „fapta nu a reușit să întrunească elementele infracțiunii”, însă am aprecia dacă unii dintre traducătorii autorizați ar înceta să traducă „gradele de masterat” în „grade de doctor”. 

În același timp, în instanțele de judecată sunt în examinare și alte cereri de chemare în judecată care vizează examinarea dosarelor de atestare în cadrul ANACEC, rezultatele cărora le vom face publice.