a a a

Evaluarea instituțiilor de învățământ vs obligativitatea angajaților de a asigura permanent securitatea și sănătatea fizică și psihică a copiilor

Press releases

Evaluarea instituțiilor de învățământ vs obligativitatea angajaților de a asigura permanent securitatea și sănătatea fizică și psihică a copiilor
12 October 2021

Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.02.2018, este organul abilitat cu implementarea politicilor statului cu privire la educație, începând cu nivelul preșcolar și finalizând cu învățarea pe tot parcursul vieții. Direcția evaluare în învățământul general a ANACEC (DEÎG) are în atribuțiile sale asigurarea calității prin evaluarea modului în care, în instituțiile de învățământ general, este respectat, pentru fiecare copil, dreptul la o educație de calitate.

Deja de doi ani și jumătate, DEÎG realizează activități de instruire cu managerii instituțiilor de învățământ general pe segmentul asigurării calității procesului educațional. Sesiunile de instruire au avut în centrul atenției cele două metodologii elaborate de ANACEC și aprobate de MECC: Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general și Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general.

Pe lângă cadrele de conducere din instituții de educație timpurie, din școli primare, gimnazii și licee, din centre de creație și din școli sportive și de arte, beneficiari ai activităților de instruire au fost reprezentanți ai organelor locale de specialitate din domeniul învățământului. Cantitativ, efectivul beneficiarilor a depășit, în perioada mai 2019-iunie 2021, o mie de persoane. Subiectele activităților în cauză, completate de precizări și detalieri formulate la solicitarea formabililor, au generat un program de formare profesională continuă, aprobat în primăvara anului 2021 la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În baza acestui program, DEÎG a desfășurat cursul de formare continuă Evaluarea calității în învățământul general.

În afară de activitățile de formare, DEÎG a ANACEC a organizat și desfășurat, în perioada octombrie 2019-iunie 2021, evaluarea externă a 57 de instituții de învățământ general și evaluarea a 103 cadre de conducere. Din cele 57 de instituții, 33 au obținut calificativul bine, iar 24 s-au învrednicit de calificativul foarte bine. Datele acestea, care vin de la niște instituții ce s-au lansat în procesul evaluării în mod benevol și cu încredere în propriile forțe, prezintă efortul angajaților de a asigura pe toate dimensiunile starea de bine și condițiile de învățare eficientă pentru fiecare elev, demonstrând că în instituție copilul este o prioritate. Efortul a fost pe bună dreptate răsplătit cu calificativul bine acordat la 61 de cadre de conducere și cu calificativul foarte bine, de care s-au învrednicit 42 de manageri. Acești directori și directori adjuncți au convins comisiile de evaluare externă că au viziuni strategice de implementare a politicilor naționale în domeniu, proiectează și gestionează resurse, elaborează și implementează programe educaționale, oferă un cadru sistemic de asigurare a calității educației.

În același timp, pe parcursul anului 2021, inclusiv în ultimele săptămâni, la ANACEC parvin demersuri din partea unor cadre de conducere din învățământul public de a amâna procesul de evaluare a calității educației în instituțiile pe care le conduc. Cazurile sunt numeroase și vădesc, oricare este motivul invocat în document, nerespectarea prevederilor Codului educației, articolele 20, 46 și 47. Printre cele mai des invocate motive sunt lipsa autorizației sanitare de funcționare sau, mai frecvent, a procesului-verbal de control în domeniul supravegherii de stat contra incendiilor.  

ANACEC insistă pe respectarea permanentă, în fiecare oră și în fiecare spațiu educațional, a standardelor de calitate care asigură sănătatea, siguranța și protecția copilului, dreptul lui la luarea de decizii, incluziunea educațională, inclusiv egalitatea de gen, eficiența procesului de învățare pentru fiecare elev. Orice instituție, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare, este obligată, conform Standardelor, să dețină, între altele, Autorizația sanitară de funcționare, eliberată de Centrul de sănătate publică, Autorizația sanitar-veterinară de funcționare, emisă de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Procesul-verbal de control în domeniul supravegherii de stat contra incendiilor, emis de Agenția pentru Supraveghere Tehnică. ANACEC cheamă toate instituțiile de învățământ general să se responsabilizeze în grad maxim în procesul de asigurare și îmbunătățire permanentă a calității serviciilor educaționale prestate de instituție, inclusiv de creare a tuturor condițiilor pentru siguranța fizică a copiilor.