a a a

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 31.03.2023

Press releases

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 31.03.2023
03 April 2023

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova și altor acte legislative și normative în vigoare.

Activitatea ANACEC este axată pe garantarea calității serviciilor prestate de către instituțiile din domeniul educației și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerințelor societății și pieței muncii în formarea cadrelor competente.

Consiliul de conducere - organul colectiv de conducere al ANACEC, în ședința ordinară din 31.03.2023, a examinat mai multe subiecte referitoare la asigurarea și promovarea calității în educație și cercetare.

Astfel, în rezultatul evaluării externe a calității au fost aprobate decizii referitoare la autorizarea de funcționare provizorie/ acreditarea programelor de studii și instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

  • Programe de studii din învățământul superior: 4 acreditate și 1 neacreditat.
  • Programe de studii din învățământul profesional tehnic: 1 acreditat și 1 autorizat pentru funcționare provizorie.
  • Programe de formare continuă: 5 autorizate și 4 acreditate.
  • Instituții de învățământ: 3 licee private acreditate (2 cu calificativul Foarte bine și 1 cu calificativul Bine).

Totodată, au fost aprobate decizii privind respingerea contestației referitoare la decizia Consiliului de conducere nr. 6 din 24 februarie 2023, pct. 16 și confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.

De asemenea, a fost inițiat procedura de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii și  respinsă inițierii procedurii de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie pentru programul de formare profesională în care deja se realizează instruirea.

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC sunt plasate pe pagina web a Agenției: https://www.anacec.md/ro/content/consiliul-de-conducere.

ANACEC, care are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniile de competență atribuite, reiterează angajamentul său de a promova cultura calității în educație și cercetare.