a a a

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 29.07.2022

Press releases

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 29.07.2022
05 August 2022

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este persoană juridică de drept pulbic care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova și altor acte legislative și normative în vigoare.

Activitatea ANACEC este axată pe garantarea calității serviciilor prestate de către instituțiile din domeniul educației și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerințelor societății și pieței muncii în formarea cadrelor competente.

Consiliul de conducere - organul colectiv de conducere al ANACEC, în ședința ordinară din 29.07.2022, a examinat mai multe subiecte referitoare la asigurarea și promovarea calității în educație și cercetare.

Astfel, în rezultatul evaluării externe a calității au fost aprobate decizii referitoare la autorizarea de funcționare provizorie/ acreditarea programelor de studii și instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

  • Programe de studii din învățământul superior: 2 autorizate pentru funcționare provizorie, 18 acreditate, 3 neacreditate, iar 8 programe de studii vor fi supuse Procedurii de monitorizare post-evaluare - instituțiile vor elabora și implementa un Plan de măsuri corective pentru înlăturarea neajunsurilor și neconcordanțelor identificate în procesul de evaluare externă.
  • Programe de studii din învățământul profesional tehnic: 6 acreditate, iar un program de studii va fi supus Procedurii de monitorizare post-evaluare.
  • Programe de formare continuă: 2 autorizate pentru funcționare provizorie și 5 acreditate.
  • Instituții de învățământ: acreditate 5 licee teoretice (o instituție cu calificativul Foarte bine și 4 cu calificativul Bine).

De menționat că conform Codului educației programele de studii pentru învățământul superior, profesional tehnic și de formare continuă pot fi realizate (înmatriculați studenți și realizat procesului de studii) doar în cazul programelor autorizate pentru funcționare provizorie sau acreditate. În același sens, emiterea diplomelor de absolvire este posibilă doar în cazul programelor de studii acreditate.

La aceiași ședință au fost aprobate decizii privind prelungirea termenului de abilitare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor, recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state și aprobarea/ modificarea componenței Seminarelor științifice de profil.

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC sunt plasate pe pagina web a Agenției: https://www.anacec.md/ro/content/consiliul-de-conducere.

ANACEC, care are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniile de competență atribuite, reiterează angajamentul său de a promova cultura calității în educație și cercetare.