a a a

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 24.11.2023

Press releases

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 24.11.2023
29 November 2023

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova și altor acte legislative și normative în vigoare.

Activitatea ANACEC este axată pe garantarea calității serviciilor prestate de către instituțiile din domeniul educației și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerințelor societății și pieței muncii în formarea cadrelor competente.

Consiliul de conducere - organul colectiv de conducere al ANACEC, în ședința din 24.11.2023, a examinat mai multe subiecte referitoare la asigurarea și promovarea calității în educație și cercetare.

Astfel, în rezultatul evaluării externe a calității au fost aprobate decizii referitoare la autorizarea de funcționare provizorie/ acreditarea programelor de studii și instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

  • Programe de studii superioare: 8 acreditate.
  • Programe de formare continuă: 3 autorizate pentru funcționare provizorie, 11 acreditate, iar 1 program de studii va fi supus Procedurii de monitorizare post-evaluare (instituția va elabora și implementa un Plan de măsuri corective pentru înlăturarea neajunsurilor și neconcordanțelor identificate în procesul de evaluare externă).
  • Instituții de învățământ: 2 licee teoretice acreditate (1 cu calificativul Foarte bine și 1 cu calificativul Bine).

Totodată, au fost aprobate decizii privind aprobarea seminarelor științifice de profil modificarea componenței Seminarelor științifice de profil, examinarea contestațiilor cu privire la deciziile de respingere a deciziilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării de conferire a titlului științific de doctor, conferirea titlului științifico-didactic de profesor universitar.

De asemenea, a fost inițiat procedura de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii și inițiat concursul pentru selectarea membrilor comisiilor de profil.

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC sunt plasate pe pagina web a Agenției: https://www.anacec.md/ro/content/consiliul-de-conducere.

ANACEC, care are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniile de competență atribuite, reiterează angajamentul său de a promova cultura calității în educație și cercetare.