a a a

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 04.11.2022

Press releases

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 04.11.2022
11 November 2022

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova și altor acte legislative și normative în vigoare.

Activitatea ANACEC este axată pe garantarea calității serviciilor prestate de către instituțiile din domeniul educației și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerințelor societății și pieței muncii în formarea cadrelor competente.

Consiliul de conducere - organul colectiv de conducere al ANACEC, în ședința din 04.11.2022, a examinat mai multe subiecte referitoare la asigurarea și promovarea calității în educație și cercetare.

Astfel, în rezultatul evaluării externe a calității au fost aprobate decizii referitoare la acreditarea programelor de studii, după cum urmează:

  • Programe de studii din învățământul superior: 7 autorizate, 5 acreditate, 3 neacreditate, iar 8 programe de studii vor fi supuse Procedurii de monitorizare post-evaluare - instituțiile vor elabora și implementa un Plan de măsuri corective pentru înlăturarea neajunsurilor și neconcordanțelor  identificate în procesul de evaluare externă.
  • Programe de formare continuă: 7 autorizate, 2 acreditate, 10 neacreditate, iar 2 programe de studii vor fi supuse Procedurii de monitorizare post-evaluare - instituțiile vor elabora și implementa un Plan de măsuri corective pentru înlăturarea neajunsurilor și neconcordanțelor identificate în procesul de evaluare externă.

De menționat că conform Codului educației admiterea în învățământul superior, profesional tehnic și de formare continuă se organizează numai la programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. În același sens, emiterea diplomelor de absolvire este posibilă doar în cazul programelor de studii acreditate.

La aceiași ședință au fost aprobate decizii privind modul de susținere a tezelor de doctor habilitat, elaborate în baza proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat, reflectate în Ordinul Agenției Naționale de Cercetare Dezvoltare, evaluarea și clasificarea revistelor științifice de profil și respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în drept. Totodată, a fost inițiat procesul de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii.

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC sunt plasate pe pagina web a Agenției: https://www.anacec.md/ro/content/consiliul-de-conducere.

ANACEC, care are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniile de competență atribuite, reiterează angajamentul său de a promova cultura calității în educație și cercetare.