a a a

CONCURS PENTRU SELECTAREA MEMBRILOR COMISIILOR DE PROFIL

News

CONCURS PENTRU SELECTAREA MEMBRILOR COMISIILOR DE PROFIL
22 December 2023
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în temeiul pct. 9 și 10 din Regulamentul comisiilor de profil ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (HG 327/2019) și deciziilor Consiliului de conducere al ANACEC nr. 33 din 24.11.2023 și nr. 70 din 19.12.2023, anunță concurs cu privire la selectarea membrilor în următoarele Comisii de profil:

1) Comisia de profil în învățământul general;

2) Comisia de profil în învățământul profesional tehnic;

3) Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue;

4) Comisia de profil în învățământul superior;

5) Comisia de profil în cercetare și inovare.

Domeniul de activitate:

Educație și Cercetare

Perioada de activitate:

4 (patru) ani

Perioada de depunere a documentelor:

02.01.2024 – 26.01.2024

Modalitatea de depunere a documentelor:

Dosarul de participare la concurs va fi depus într-un exemplar, în limba română, pe suport de hârtie sau electronic.

Telefon: (+373 22) 54 54 11

E-mail: contact@anacec.md

Adresa: Chișinău, șos. Hîncești 38A, et.1, bir. 107.

Sarcini de bază ale membrilor Comisiilor de profil:

a) participă la elaborarea standardelor și metodologiilor necesare pentru realizarea funcției de asigurare a calității în domeniul lor de activitate;

b) organizează, în comun cu direcția de specialitate a ANACEC, concursul pentru selectarea experților - evaluatori și includerea lor în Registrul experților evaluatori pe domenii;

c) examinează rezultatele evaluării externe în domeniul lor de activitate și înaintează propuneri de decizii în baza acestora;

d) exercită alte atribuții în domeniul lor de activitate, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Condițiile de participare la concurs:

a) deținerea de titluri științifice și/sau științifico-didactice;

b) vechimea în muncă de cel puțin 5 (cinci) ani în domeniul de activitate;

c) cunoașterea limbii române;

d) lipsa antecedentelor penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) cererea de participare la concurs;

b) curriculum vitae (tip Europass);

c) copiile legalizate (legalizarea poate fi realizată în cadrul instituției în care activează candidatul sau la ANACEC) ale actelor de studii, de conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice;

d) documente doveditoare privind experiența în domeniul de activitate al comisiei de profil;

e) scrisoarea de motivare (maxim o pagină);

f) declarația pe propria răspundere, că, în decursul activității sale, nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională;

g) alte documente (copii), la dorința sa, ce confirmă corespunderea cerințelor față de candidat.

Acte normative ce vizează activitatea membrilor în Comisiile de profil:

a) Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17. 07.2014;

b) Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 327 din 18.07.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului comisiilor de profil ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

 

Notă: Nu pot participa la concurs persoanele care dețin funcții de demnitate publică, rectori, prorectori, membrii consiliilor pentru dezvoltare strategică instituțională sau directori ai instituțiilor de învățământ și/sau de cercetare cu statut de persoană juridică independentă, pe perioada exercitării mandatului.

                                                                                                   

Informații suplimentare la tel. (022) 78 10 58.