a a a

Concurs cu privire la selectarea a câte un membru în Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue și în Comisia de profil în învățământul profesional tehnic

News

Concurs cu privire la selectarea a câte un membru în Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue și în Comisia de profil în învățământul profesional tehnic
15 February 2022
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță concurs cu privire la selectarea a câte un membru în Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue și în Comisia de profil în învățământul profesional tehnic.

Concursul se desfășoară într-o singură etapă, care constă în evaluarea dosarelor candidaților și selectarea acestora.

Domeniul de activitate: Educație și Cercetare

Perioada de activitate: 4 ani

Data limită de aplicare: 25.03.2022

Persoana de contact: Valentina Donici, tel. (022) 78 19 10

Modalitatea de depunere a documentelor: E-mail: contact@anacec.md

 

Sarcini de bază ale membrilor Comisiilor de profil:

a) participă la elaborarea standardelor și metodologiilor necesare pentru realizarea funcției de asigurare a calității în domeniul lor de activitate;

b) organizează, în comun cu direcția de specialitate a Agenției, concursul pentru selectarea experților - evaluatori și includerea lor în Registrul experților evaluatori pe domenii;

c) examinează rezultatele evaluării externe în domeniul lor de activitate și înaintează propuneri de decizii în baza acestora;

d) exercită alte atribuții în domeniul lor de activitate, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Condițiile de participare la concurs:

a) deținerea de titluri științifice și/sau științifico-didactice;

b) vechimea în muncă de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al comisiei;

c) cunoașterea limbii române;

d) lipsa antecedentelor penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Dosarul de concurs va cuprinde:

a) cererea de participare la concurs;

b) curriculum vitae (tip Europass);

c) copiile legalizate ale actelor de studii, de conferire a titlurilor științifice și științifico- didactice;

d) documente doveditoare privind experiența în domeniul de activitate al comisiei de profil;

e) scrisoarea de motivare (maxim o pagină);

f) declarația pe propria răspundere, că, în decursul activității sale, nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională;

g) alte documente (copii), la dorința sa, ce confirmă corespunderea cerințelor față de candidat.

 

Acte normative ce vizează activitatea membrilor în Comisiile de profil:

Codul Educației nr.152 din 17.07.2014, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare (HG201/2018);

Regulamentului comisiilor de profil ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (HG327/2019).

 

Notă: Nu pot participa la concurs persoanele care dețin funcții de demnitate publică, rectori, prorectori, membrii consiliilor pentru dezvoltare strategică instituțională sau directori ai instituțiilor de învățământ și/sau de cercetare pe perioada exercitării mandatului.

 

Cerere.pdf

Declarație.pdf