a a a

Specialist superior, Direcția Evaluare în Învățământul Superior

Career

Specialist superior, Direcția Evaluare în Învățământul Superior
19 August 2021
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist superior, Direcția Evaluare în Învățământul Superior

Data-limită de depunere a documentelor: 24.09.2021

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului
Promovarea și evaluarea implementării politicii de stat în domeniul educației, asigurarea
managementului calității în învățământul superior.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Contribuirea la evaluarea instituţiilor ofertante de programe de formare profesională şi servicii educaţionale, precum şi a programelor acestora, în vederea autorizării de funcţionare provizorie/acreditării în învăţământul superior;
 2. Proiectarea și realizarea activităților de evaluare externă a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior;
 3. Implementarea metodologiei de instruire a experţilor care urmează să efectueze misiuni de evaluare în învățământul superior;
 4. Redactarea proiectelor de decizii cu privire la autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea/neacreditarea programelor de studii și a instituţiilor de învăţământ superior.

Tip de angajare: perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • studii superioare;
 • 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşte şi înţelege structura sistemului educaţional din Republica Moldova;
 • cunoaşte cadrul normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului superior;
 • experiență în evaluarea externă a programelor de studii și/sau instituțiilor de învățământ superior;
 • posedă cunoștințe de operare PC.

Documente ce urmează a fi prezentate

Copia buletinului de identitate 
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Documente ce atestă experiența profesională 
Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă

Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare

Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici) 
Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție: de la 5253

Bibliografia concursului
Constituţia Republicii Moldova;
Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 -XV din 28.03.2003.
Acte normative în domeniul administrației publice:

 • Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și creditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor și serviciilor prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă; 
 • Planul național de acțiuni privind asigurarea calității învățământului superior din Republica Moldova pentru perioada 2021-2023;
 • Alte acte normative care vizează activitatea învățământului superior.