a a a

Specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane

Career

Specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane
25 January 2024
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane

Data-limită de depunere a documentelor: 12.04.2024

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului
Asigurarea procesului de recrutare și integrare a personalului, de evidență și executare a procedurilor de personal

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. organizarea și desfășurarea procedurii de ocupare a funcțiilor vacante, coordonarea procesului de integrare socio-profesională a noilor angajați;
 2. elaborarea actelor administrative cu privire la personal (angajare, transfer, promovare, concedii, deplasări, eliberare din funcție, etc);
 3. asigurarea evidenţei de personal, a registrelor, documentelor, completarea și actualizarea dosarelor personale;
 4. întocmirea și prezentarea rapoartelor informative, completarea și prezentarea formularelor statistice;
 5. acordarea asistenţei metodologice în domeniu.

Tip de angajare: perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul managementului resurselor umane, administrației publice, dreptului;
 • studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.
 • 1 an experiență în domeniu;
 • posedă cunoştinţe de operare PC.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate 
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

 • Documente ce atestă experiența profesională 
  Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă

 • Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere 
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici) 
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție: de la 7380 lei

Bibliografia concursului:

 • Legea  nr. 158/2008  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 82/2017 integrității;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor
 • Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor
 • Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Parascovia Rudei

Telefon: 022 78 38 57.

Email: contact@anacec.md