a a a

Specialist principal, Serviciul financiar-administrativ (pe o perioadă determinată)

Career

Specialist principal, Serviciul financiar-administrativ (pe o perioadă determinată)
02 June 2021
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist principal, Serviciul financiar-administrativ

Data-limită de depunere a documentelor: 15.06.2021

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la executarea eficace a bugetului prin implementarea politicii de contabilitate și a proceselor logistice/administrative conform cadrului legal în vigoare

Sarcini de bază:

 • asigurarea înregistrării contractelor de prestări servicii la Trezoreria Teritorială a Ministerului Finanţelor;
 • întocmirea şi prezentarea, în modul şi în termenele stabilite a rapoartelor financiare (trimestriale  și anuale);
 • organizarea și gestionarea procesului de achiziții publice de bunuri și servicii;
 • păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, rapoartelor, devizelor de cheltuieli şi predarea în arhivă în modul stabilit.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Parascovia Rudei
Telefon: 022 78 38 57
E-mail: contact@anacec.md
Web site: http://www.anacec.md/
Raion, oraș: Chișinău
Adresa: șos. Hîncești 38A, MD-2028

Tip de angajare: pe o perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

 • deține cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • studii superioare de licență sau echivalente în domeniul economiei/contabilității;
 • posedă cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office.

Documente ce urmează a fi prezentate: Copia buletinului de identitate, cazier juridic, copia carnetului de muncă.

Alte documente necesare:

 • formularul indicat în anexa nr. 1 a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin  HG nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă pentru perioada de până la 28 decembrie 2018, dacă există, adeverinţe semnate de conducătorii şi contabilii-şefi ai instituţiilor, organizaţiilor sau întreprinderilor respective, autentificate prin ştampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziţie etc.) care confirmă vechimea în muncă.
  Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile  de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poștă, email sau personal.

Salariul de funcție: de la 5967 lei.

Bibliografia concursului:

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea  nr. 158/2008  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 82/2017 integrității;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
 • Legea contabilității nr. 113/2007;
 • Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîreaa Guvernului nr.500/1998.