a a a

Specialist principal, Secția Evaluare în învățământul profesional tehnic

Career

Specialist principal, Secția Evaluare în învățământul profesional tehnic
19 August 2021
  Career

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea procesului de evaluare externă și acreditare în învățământul profesional tehnic

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. promovarea politicii de stat şi asigurarea exercitării legislaţiei în vigoare în domeniul asigurării calității în învățământul profesional tehnic;
 2. elaborarea şi propunerea spre aprobare a proiectelor de acte normative privind asigurarea calității în învățământul profesional tehnic;
 3. asigurarea realizării procesului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic şi a programelor de studii ale acestora;
 4. monitorizarea procesului de realizare a sarcinilor/dispoziţiilor şi elaborarea răspunsurilor solicitate conform procesului de evaluare;
 5. realizarea activităţii de organizare şi desfăşurare a selectării experţilor – evaluatori;
 6. asigurarea procesului de depunere şi validare a dosarelor;
 7. exercitarea altor atribuții în domeniul de activitate, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Tip de angajare: perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • studii superioare de licență / de master sau echivalente;
 • experiență didactică și/sau managerială în instituțiile ce realizează programe de învățământ profesional tehnic de minim 1 an;
 • cunoaşte şi înţelege structura sistemului educaţional din Republica Moldova;
 • cunoaşte cadrul normativ general în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului profesional tehnic;
 • posedă cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 • experiență în evaluarea externă a programelor de studii constiuie un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate 
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională 
  Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă
 • Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere 
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici) 
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul administrației publice:
Constituția Republicii Moldova;
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:
Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 /2014;
Hotărârea Guvernului nr. 201/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă (Hotărîrea Guvernului nr.616/2016);
Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova (Hotărârea Guvernului nr. 1016/2017);
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar (Ordinul ME nr. 840/2015);
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (Ordinul ME nr. 550/2015);
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență (Ordinul ME nr. 1158/2015);
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile (Ordin nr. 234/2016);
Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual (Hotărârea Guvernului nr. 70/2018);
Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de credite de studii transferabile (Ordinul ME nr. 1205/2015);
Planul-cadru pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic secundar (Ordinul MECC nr. 488/2019);
Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar dual (Ordinul MECC nr. 1331/2018);
Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic secundar dual (Ordinul MECC nr. 1331/2018).