a a a

Inspector superior, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial

Career

Inspector superior, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial
26 January 2024
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Inspector superior, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial

Data-limită de depunere a documentelor: 12.04.2024

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea și evaluarea implimentării politicii de stat în domeniul educației, asigurarea managementului calității și realizarea evaluării în învățământul primar și gimnazial

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 

 • realizarea de sarcini de complexitate medie în domeniul executării activităților de control și inspectare a procesului de implimentare a actelor normative;
 • participarea la procesul de evaluare a modului de realizare a Curriculumului național pentru învățământul primar și gimnazial;
 • participarea la realizarea activităților de evaluare și evaluare externă a instituților de învățământ primar și gimnazial în vederea acreditării;
 • realizarea procesului de evaluare a activității personalului didactic și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ primar și gimnazial;
 • elaborarea actelor normative necesare realizării funcției de asigurare a calității în învățământul primar și gimnazial.

Tip de angajare: perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

      Studii:

 • studii superioare cu profil pedagogic;
 • grad didactic/ managerial.

Experiență profesională:

 • 1 an de experiență profesională în domeniu.

    Cunoștințe:

 • cadrul  normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului primar și gimnazial;
 • structura sistemului educațional din Republica Moldova;
 • abilități de utilizare a calculatorului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție: de la 8530 lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul administrației publice:

 • Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul Educației nr.152/2014;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 114 din 07.03.2023 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” și a Programului de implementare a acesteia pentru anii 2023-2025;
 • HG nr. 201/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
 • Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1467/2019;
 • Cadrul de referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 432/2017;
 • Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1124/2018;
 • Standarde de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul
  general,  aprobate prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1124/2018;
 • Standarde de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 970/2013;
 • Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclu I și II, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 235/2016;
 • Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 70 /2020;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1091/2020;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învățământul general și profesional tehnic, aprobat prin ordinul MEC nr.1100 din 30.08.2023;
 • Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2023-2024, aprobat prin ordinul MECC nr. 200 din 28.02.2023;
 • Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general, aprobată prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 581/2020;
 • Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobată prin ordinul MECC nr.1099 din 30.08.2023;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Parascovia Rudei

Telefon: 022 78 38 57.

Email: contact@anacec.md