a a a

Inspector principal, Secția Evaluare învățământ liceal (concurs prelungit)

Career

Inspector principal, Secția Evaluare învățământ liceal (concurs prelungit)
09 July 2021
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Inspector principal, Secția Evaluare învățământ liceal 

Data-limită de depunere a documentelor: 01.09.2021

Unități disponibile: 2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Promovarea și evaluarea implementării politicii de stat în domeniul educației, asigurarea managementului calității în învățământul liceal.

Sarcini de bază:

 • realizarea de sarcini de complexitate înaltă în domeniul executării activităților de control și inspectare a procesului de implementare a actelor normative;
 • participarea la realizarea activităților de evaluare a instituțiilor de învățământ liceal;
 • participarea la realizarea procesului de evaluare a activității personalului didactic și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ liceal;
 • generalizarea rapoartelor şi a altor informații privind rezultatele evaluării în învățământul liceal.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă – studii superioare de licență / de master;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituit/-ă dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu este privat/-ă de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • studii superioare cu profil pedagogic;
 • grad didactic/managerial;
 • experiență didactică sau de conducere în sistemul de învățământ de cel puțin 2 ani;
 • cunoaşte şi înţelege structura sistemului educaţional din Republica Moldova;
 • cunoaşte cadrul normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului liceal;
 • posedă cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere 
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Copia buletinului de identitate 
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Alte documente necesare:
- formularul de participare, anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu semnătura titularului;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului.

Notă:
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție: de la 6980 lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul administrației publice:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014;
 • Monitorul Oficial nr. 319 - 324 din 25.10.14;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020;
 • Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul ME nr. 235 din 25 martie 2016;
 • Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului aprobate prin ordinul ME nr. 970 din 11.10.2013;
 • Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general, aprobate prin ordinul MECC nr. 1124 din 20.07.2018;
 • Standardele de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate prin ordinul MECC nr. 1124 din 20.07.2018;
 • Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general, aprobată prin ordinul MECC nr. 581 din 23.06.2020;
 • Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobată prin ordinul MECC nr. 581 din 23.06.2020;
 • Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin ordinul MECC nr. 70 din 30.01.2020;
 • Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal, aprobată prin ordinul ME nr. 454 din 07.06.2017;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul MECC nr. 1091 din 07.10.2020;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învăţământul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate, aprobat prin ordinul ME nr. 454 din 31.05.2012;
 • Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, aprobat prin ordinul MECC nr. 1467 din 12.11.2019;
 • Cadrul de referinţă al curriculumului naţional, aprobat prin ordinul MECC nr. 432 din
 • 29.05.2017;
 • Planul - cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021, aprobat prin ordinul MECC nr. 396 din 06.04.2020;
 • Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea Consiliului de administrație al instituției de învățământ general, aprobat prin ordinul MECC nr. 269 din 09.03.2020.